Wat doet een auditor

Wat doet een auditor

Jellow

Wat is een auditor

Een auditor voert een audit uit binnen een bedrijf of organisatie. Een audit is een controle of een meetmoment waarin een auditor bekijkt of een proces of onderdeel van de organisatie voldoet aan de opgestelde kwaliteitseisen. Daarnaast brengt een auditor punten in kaart die verbeterd moeten worden. Een auditor biedt directie en management inzicht in de mate van beheersing van de bedrijfsvoering binnen een organisatie. Daarnaast adviseert en rapporteert een auditor over risicobeheersing(systemen).

Een auditor controleert bijvoorbeeld de financiële situatie van een organisatie. Een auditor controleert de accountantsrapportage en licht de financiële rapportage door en legt dit vast in een auditrapport. Een financiële auditor is vaak opgeleid als accountant. Een auditor kan daarnaast ook andere onderdelen of afdelingen binnen een organisatie doorlichten via interne of externe auditing. Denk hierbij aan IT, arbeidsomstandigheden, veiligheid, milieu of kwaliteitsmanagement. Dit kan gebeuren om bepaalde processen in een organisatie te analyseren of te verbeteren, doordat dit voor wetgeving nodig is of bij overname van een bedrijf. Een auditor zet ook controleprogramma’s op, zet auditrapportages op en zal over het algemeen bedrijfsprocedures en -documenten analyseren, risico’s signaleren en uiteindelijk beoordelen of regelgeving wordt nageleefd.

Wat is het verschil tussen een interne auditor en een externe auditor?

Er zijn interne auditors en externe auditors. Maar wat is het verschil tussen een interne auditor en een externe auditor?

 • Wat doet een interne auditor?
  Als een auditor zich richt op het verbeteren van de eigen organisatie, dan werkt hij/zij als een interne auditor. Een interne auditor analyseert een proces, situatie of afdeling binnen de eigen organisatie en brengt verbeterpunten en risico in kaart. Daarna komt de auditor met een advies om de risico’s te verbeteren. Een interne financiële auditor kan bijvoorbeeld de financiële administratie of de jaarrekening doorlichten om te zien of de verantwoording klopt. Een interne auditor is dan een financiële controleur van de organisatie en zorgt voor extra zekerheid en nauwkeurigheid in de verbetering van complexe situaties.
 • Wat doet een externe auditor?
  Als een auditor zich richt op het verbeteren van de organisatie van een klant, een certificeringsinstelling of een potentiële koper bij bedrijfsovername, dan werkt hij/zij als een externe auditor. Een externe auditor analyseert ook een proces, situatie of afdeling, maar dan binnen de organisatie van de klant. Een externe auditor brengt ook risico’s en verbeterpunten in kaart. De werkzaamheden komen verder in grote lijnen overeen met de interne auditor. Omdat de externe auditor echter van buitenaf wordt ingehuurd via een detacheringsbureau, accountantskantoor of certificerings- of accreditatie-instellingen (zoals ISO), zal een externe auditor een iets andere verantwoordelijkheid dragen.

Als auditor kun je werkzaam zijn binnen verschillende disciplines. Zo zijn er financiële auditors, kwaliteitsauditors, IT auditors etc.

Wat doet een auditor?

Een auditor is een onafhankelijk persoon of organisatie die de financiële verslaglegging van een bedrijf of organisatie onderzoekt om te bepalen of deze juist en in overeenstemming is met de geldende financiële regels en voorschriften. Dit kan betekenen dat de auditor de financiële administratie, de boekhouding en de interne beheersingsprocedures van het bedrijf of de organisatie controleert. Het doel van een audit is om te bevestigen dat de financiële verslaglegging van een bedrijf of organisatie een waarheidsgetrouw beeld geeft van de financiële positie en de prestaties. 

Een auditor wordt ook ingeschakeld om de naleving van wet- en regelgeving te beoordelen. Auditors geven hun bevindingen en eventuele aanbevelingen in een rapportage weer. De rapportage wordt gedeeld met het management en de aandeelhouders van het bedrijf of de organisatie.

De taken van een auditor zijn om de financiële verklaringen van een bedrijf te beoordelen en te bevestigen of deze juist en volledig zijn weergegeven. De auditor moet ook beoordelen of het bedrijf in overeenstemming is met de relevante financiële wet- en regelgeving en gaat daarbij ook na of het bedrijf werkt volgens de goede governance-praktijken.

De auditor voert een aantal controles uit om de financiële verklaringen te beoordelen, zoals het verifiëren van de cijfers door het nakijken van de originele documenten en het beoordelen van de interne controle van het bedrijf. De auditor moet ook beoordelen of het bedrijf haar financiële verplichtingen kan nakomen en of het bedrijf voldoende financiële middelen heeft om te blijven functioneren.

Wat doet een interim auditor bij een organisatie. Alle taken en verantwoordelijkheden in één overzicht.

Daarnaast moet de auditor ook een oordeel geven over de financiële verklaringen van het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld een “goedkeurend oordeel” zijn als de financiële verklaringen juist en volledig zijn weergegeven, of een “kwalificatie” als er beperkingen zijn opgelegd aan de audit.

De auditor moet ook werken volgens professionele standaarden en moet onafhankelijk zijn van het bedrijf dat hij of zij audit. Dit betekent dat de auditor geen financiële belangen mag hebben bij het bedrijf en moet werken volgens de richtlijnen van de professionele organisatie waarbij hij of zij is aangesloten.

Als de auditor twijfels heeft over de juistheid of volledigheid van de financiële verklaringen van het bedrijf, moet hij of zij deze twijfels melden aan de bestuurders en aandeelhouders van het bedrijf. De auditor moet ook melding maken van eventuele onregelmatigheden die hij of zij heeft gevonden tijdens de audit.

Wat maakt iemand een goede auditor?

Een goede auditor heeft een aantal belangrijke eigenschappen en competenties. Ten eerste is het belangrijk dat een auditor objectief is. Dit betekent dat ze niet beïnvloed worden door persoonlijke belangen of emoties, en dat ze de feiten en cijfers onpartijdig beoordelen. Ook moet een auditor onafhankelijk zijn. Dit betekent dat ze geen financiële of persoonlijke belangen hebben in het bedrijf of organisatie waar ze auditeren, en dat ze op een onpartijdige manier te werk gaan.

 • Een goede auditor is sterk in analyse, interpretatie en beoordelen
  Een andere belangrijke eigenschap is analytisch denkvermogen. Een auditor moet in staat zijn om complexe financiële informatie te begrijpen en te analyseren, en deze te interpreteren op een manier die duidelijk is voor anderen. Hierbij is het ook belangrijk dat ze accuraat zijn, en dat ze fouten en onregelmatigheden opmerken en aan de hand hiervan conclusies kunnen trekken.
 • Een goede auditor is nauwkeurig en efficiënt
  Een goede auditor gaat bovendien nauwkeurig, efficiënt en doelgericht te werk tijdens de controle, beoordeling, advies en verslaglegging bij een audit binnen een organisatie. Een goede auditor rapporteert aan bestuur en management in welke mate de risico’s binnen de bedrijfsvoering van een organisatie beheerst worden. Daarnaast communiceert een goede auditor waar een organisatie de processen dient te verbeteren of op te helderen.
 • Een goede auditor is communicatief sterk en werkt samen
  Communicatievaardigheden zijn ook cruciaal voor een auditor. Ze moeten in staat zijn om complexe informatie op een begrijpelijke manier te presenteren, zowel mondeling als schriftelijk. Dit is vooral belangrijk wanneer ze rapporten opstellen, of wanneer ze hun bevindingen presenteren aan het management of de aandeelhouders.Een goede auditor gebruikt heldere eenduidige communicatie om het auditproces te leiden en effectief samen te werken met management, directie en medewerkers. Heldere communicatie is belangrijk in stakeholdermanagement bij een langdurig auditproces.. Dit geldt zowel voor externe als interne auditors. Door overzicht te houden en een positieve samenwerking houd je grip op de boodschap en de timing van communicatie naar alle belanghebbenden.
 • Een goede auditor is vasthoudend en gaat procesmatig te werk
  Een goede auditor hanteert een logisch stapsgewijs proces, waarin hij/zij samenwerkt met alle medewerkers om tot een sluitende rapportage en verbeteradvies te komen. Deze adviezen kunnen gaan over veiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, procedures, systemen en naleving van procedures en regelgeving binnen een organisatie. Voor een correct oordeel dien je een compleet perspectief te hebben en volledige medewerking te hebben. Dit vergt vaak vasthoudendheid van een auditor.

Tot slot is het belangrijk dat een auditor professioneel is en over goede interpersoonlijke vaardigheden beschikt. Ze moeten in staat zijn om te werken in een team, en om op een respectvolle en professionele manier met het management en het personeel van het bedrijf om te gaan. Dit is vooral belangrijk wanneer ze auditoren zijn die van buiten het bedrijf komen, en die dus geen directe band hebben met de medewerkers.

In samenvatting heeft een goede auditor objectiviteit, onafhankelijkheid, analytisch denkvermogen, communicatievaardigheden en professioneel gedrag. Met deze eigenschappen en competenties is hij of zij in staat om op een effectieve en professionele manier audits uit te voeren, en om betrouwbare en bruikbare rapporten op te stellen.

Wat is de rol van een auditor in de organisatie

Binnen een grotere organisatie heeft de auditor een belangrijke rol. Of het nu een interne of externe auditor betreft. Een auditor is verantwoordelijk voor het onafhankelijk en objectief beoordelen van de interne beheersingssystemen en processen van een organisatie. Dit doen zij om ervoor te zorgen dat deze systemen en processen efficiënt en effectief zijn en voldoen aan de wet- en regelgeving waaraan de organisatie moet voldoen.

De auditor stelt ook gerichte vragen om te beoordelen of de organisatie haar doelstellingen behaalt en of de risico’s die de organisatie loopt, voldoende worden beheerd.

Een goede auditor beschikt over objectiviteit, onafhankelijkheid, analytisch denkvermogen en professionele communicatievaardigheden.

De auditor kan adviseren over verbeteringen in de interne beheersingssystemen en processen, en kan aanbevelingen doen voor veranderingen die de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie zouden kunnen verhogen.

De interne auditor werkt nauw samen met de managementteams van de organisatie en rapporteert aan de raad van bestuur of aan een auditcommissie. Zij zijn onafhankelijk van de operaties van de organisatie en hebben geen directe verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de processen die zij beoordelen.

Wat verdient een auditor?

Een auditor in Nederland verdient gemiddeld € 4.380 bruto per maand (o.b.v. 40 uur). Het aantal jaren ervaring speelt wel een rol in het salarisniveau van een auditor.

 • Een junior accountant (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 4.305 per maand
 • Een medior accountant (3 tot 5 jaar werkervaring) verdient € 4.520 per maand
 • Een senior accountant (meer dan 5 jaar ervaring) verdient € 4.525 per maand

Het gemiddelde salaris van een auditor per type dienstverband (ervaring niet meegenomen) is als volgt:

 • Detachering € 4.235
 • Vast contract € 4.400
 • Freelance/interim € 4.225
 • Traineeship € 2.400
 • Tijdelijk contract € 6.650

Je salaris als auditor wordt bepaald door meerdere factoren. Denk aan de leeftijd, eht opleidingsniveau en de werkervaring die hierin bepalend zijn. Het salarisniveau verschilt ook per bedrijf of organisatie. Zo kun je als auditor aan de slag bij commerciële bedrijven, bij overheidsinstanties of bij een extern bureau, waarbij iedere branche een ander salarisniveau kan hanteren.

Een auditor in Nederland verdient gemiddeld € 4.380 bruto per maand (o.b.v. 40 uur).

Naast een goed salaris spelen ook secundaire arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol. Dan kun je denken aan het aantal vakantiedagen, wel/geen reiskostenvergoeding en mogelijkheid tot een leaseauto. Een ander onderdeel van de arbeidsvoorwaarden zijn budget voor persoonlijke ontwikkeling en duidelijke doorgroeimogelijkheden

De hierboven genoemde bedragen komen via Werkzoeken.

Welke voordelen biedt een auditor voor een bedrijf?

Een auditor kan een bedrijf op verschillende manieren helpen. In het algemeen zijn de voordelen van een auditor dat ze een onafhankelijke derde partij zijn die een grondige evaluatie van het bedrijf kunnen uitvoeren. Dit kan op verschillende manieren helpen, zoals het verhogen van de transparantie en het vertrouwen van investeerders, aandeelhouders en andere belanghebbenden in het bedrijf.

Bovendien kan een auditor ervoor zorgen dat de financiële informatie van een bedrijf accuraat is. Dit kan belangrijk zijn voor verschillende stakeholders, zoals aandeelhouders, kredietverstrekkers en toezichthouders. Bovendien kan een auditor helpen om te voldoen aan wettelijke of regulatoire vereisten, zoals het opstellen van jaarrekeningen volgens bepaalde standaarden.

Een interim auditor draagt zorg voor de verslaglegging van een audit in een bedrijf

Daarnaast kan een auditor ook helpen om de interne controle van een bedrijf te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een auditor aanbevelingen doet voor het versterken van bepaalde processen of het inrichten van een beter systematisch overzicht van financiële informatie. Op deze manier kan een auditor bijdragen aan het verhogen van de efficiëntie en het verminderen van het risico op fouten of fraude binnen het bedrijf.

Tot slot kan een auditor ook dienen als een onafhankelijk en betrouwbaar adviesorgaan voor het management van een bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een auditor advies geeft over bepaalde financiële beslissingen of het opstellen van beleidsvoorstellen. In dit opzicht kan een auditor dus een belangrijke rol spelen in het versterken van het beleid en de besluitvorming binnen een bedrijf.

De voordelen van een auditor voor je bedrijf op een rij:

 • Een auditor kan een onafhankelijk oordeel geven over de financiële gezondheid van een bedrijf.
 • Een auditor kan helpen om fouten of fraude te ontdekken en te voorkomen.
 • Een auditor kan helpen om de interne controle van een bedrijf te verbeteren.
 • Een auditor kan helpen om de transparantie van een bedrijf te verhogen, wat kan leiden tot meer vertrouwen van investeerders en klanten.
 • Een auditor kan helpen om de compliance van een bedrijf met wet- en regelgeving te verbeteren.
 • Een auditor kan helpen om de kwaliteit van de financiële rapportage van een bedrijf te verhogen.

Welke opleiding heeft een auditor gevolgd?

Een auditor is iemand die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van financiële audits. Dit betekent dat hij of zij het boekhoudkundig beleid van een bedrijf of organisatie onderzoekt en controleert om te bepalen of het voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en of de financiële verantwoording juist is.

Om als auditor te kunnen werken, is het noodzakelijk om een opleiding te volgen die gericht is op financiële zaken en auditing. Deze opleiding kan verschillende vormen hebben, zoals een hbo- of wo-opleiding in de richting van accountancy of bedrijfseconomie, of een opleiding tot registeraccountant.

De meeste opleidingen tot auditor hebben een praktijkgerichte aanpak en omvatten zowel theorie als praktijk. Zo wordt er aandacht besteed aan onderwerpen zoals boekhouden, financiële analyse, belastingrecht en wet- en regelgeving, maar ook aan vaardigheden zoals het opstellen van rapporten en het geven van advies.

Daarnaast is het voor veel auditors noodzakelijk om zich te registreren bij een beroepsorganisatie, zoals de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants), ISACA, NOREA of IIA Nederland. Dit vereist vaak het behalen van een bepaald aantal studiepunten als bijscholing en het afleggen van een examen.

Kortom, om als auditor te kunnen werken, is het belangrijk om een opleiding te volgen die gericht is op financiële zaken en auditing, en om je eventueel te registreren bij een beroepsorganisatie.

Mogelijke opleidingen zijn:

 • Accountancy (HBO of WO)
 • Bedrijfseconomie (HBO of WO)
 • Executive MSc of Internal Auditing (WO)
 • Internal Auditing & Advisory (WO)

Daarnaast is het voor hbo-afgestuurden mogelijk zich te verdiepen in het audit-vak met een post-hbo, zoals:

 • Post-hbo Internal auditing

Wat levert een interim auditor op voor je bedrijf?

Zou je wel een interim RE auditor of freelance financial auditor aan willen nemen voor je organisatie, maar heb je onvoldoende ruimte in budget om je processen onder de loep te nemen? Is je organisatie nu nog te klein om een specifeke auditfunctie in te vullen en is er nog geen behoefte voor een permanente invulling? Of heeft de inzet van een auditor via een extern accountantkantoor niet de voorkeur?

Je kunt dan ook denken aan de inzet van een interim of interim auditor. Zo bespaar je op salariskosten en maak je efficiënt gebruik van de flexibiliteit, kennis en ervaring van een interim. Hierdoor kun je direct van start met de uitdaging in controle, beoordeling en verslaglegging van de jaarrekening van jouw organisatie.

Denk je erover om een interim auditor in te huren voor jouw bedrijf? Bij Jellow vind je gegarandeerd de juiste interim financieel specialist die effectief aan de slag gaat met het bereiken van jouw doelstellingen. Met het Stappenplan Freelancer inhuren laten we je zien hoe eenvoudig het is om een interim auditor te vinden voor jouw bedrijf.

 

Tags: How to - Opinie

Deel dit bericht

Misschien vind je dit ook interessant?

Drie freelancers werken in een co-working space

Checklist Wet DBA: Voldoe jij aan de wet?

In de wereld van freelance werk en opdrachtgeverschap zijn duidelijkheid en transparantie enorm belangrijk als het gaat om een gezonde en eerlijke arbeidsmarkt....

4 minuten Jellow