Privacy policy

Laatst gewijzigd: juli 2023

U wordt verzocht de hiernavolgende Privacy statement van Jellow zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens. Een opsomming van de definities kan worden gevonden in de algemene voorwaarden .

Cookies keuze beheren

 

Gegevens onderneming

De domeinnamen www.jellow.nl, www.jellow.be en hieraan gekoppelde subdomeinen hierna te noemen het Platform is een onderdeel van Jellow BV ingeschreven bij de kamer van koophandel in Amsterdam onder het nummer 34212731. Jellow is een online platform waar Freelancers en Opdrachtgevers bij elkaar worden gebracht.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Jellow gaat zorgvuldig om met gegevens van Gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Jellow doet de groots mogelijk effort om te voldoen aan de eisen die de wet met betrekking tot bescherming persoonsgegevens voorschrijft. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen of verwijderen.

Persoonlijke gegevens en derden

Jellow wijst u erop dat wanneer u uw persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, Jellow niet verantwoordelijk is voor het gebruik van die gegevens door die derden. Jellow raadt u daarom aan om de identiteit van de derde te controleren naar wie u uw persoonsgegevens verzendt.

Gebruikersgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Jellow Gebruikersgegevens vast in de Database. Alleen Gebruikersgegevens die van belang zijn bij de totstandkoming van een Overeenkomst (o.a. bij een inhuur) tussen een Bedrijf (die een freelancer inhuurt), (externe) Broker (contractafhandeling & financiele administratie bij een inhuur), Jellow en/of de Freelancer kunnen via het Platform met direct belanghebbenden gedeeld worden.

Het is echter mogelijk dat Jellow gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Jellow zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Jellow gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Jellow. Hierbij tracht Jellow rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt dit melden aan Jellow via de instellingen in uw Account.

Bezoekgegevens en cookies (cookiewet)

Om deze webPlatform goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een webPlatform op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u een Platform bezoekt. Zo onthoudt de webPlatform de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Platform alles opnieuw hoeft in te vullen. De meeste grote webPlatforms doen dit. Door het blijven gebruiken van deze webPlatform, ga je ermee akkoord dat cookies worden opgeslagen op je apparaat en hiermee gegevens worden verzameld. Jellow gebruikt de informatie uit deze cookies alleen voor het analyseren en verbeteren van de Platform en de dienstverlening. Jellow zal deze informatie niet met derden delen. Deze Platform maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

De volgende cookies worden door Jellow gebruikt.

  • Google Analytics (_dc_gtm_UA-30926823-1, gatUA-30926823-1, _ga en _gid). Zie verderop voor meer uitleg over ons gebruik van Google Analytics.
  • Hotjar wordt door ons gebruikt om te analyseren hoe gebruikers de Platform gebruiken. Waar klikken ze op, waar gaan ze achtereenvolgens naar toe, etc.
  • Intercom (intercom-id-uoj5nbx9, intercom-lou-uoj5nbx9 en intercom-session-uoj5nbx9). Intercom gebruiken we voor de chat functionaliteit tussen de Gebruiker en Jellow.
  • Jellow (check country en auth). Dit zijn de cookies van Jellow zelf. Check country slaat het land op waar de gebruiker vandaag komt. Auth is alleen voor Opdrachtgevers om te bepalen of ‘2 way’ verificatie gevraagd moet worden bij inloggen.

We meten aan de hand van cookies hoeveel bezoekers op onze webPlatform komen met Google Analytics. Google Analytics houdt bij welke pagina’s je bezoekt, hoe je hier op gekomen bent en basisinformatie over je computer. De informatie die we verzamelen helpt ons te begrijpen welke delen van onze webPlatform het goed doen, hoe bezoekers op de webPlatform terecht komen, etc. Zoals de meeste webPlatforms, gebruiken we deze informatie om onze webPlatform te verbeteren, voor jou.

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de webPlatform niet (naar behoren) werken.

In Jellow staan een aantal “sharing/deel/like” buttons van social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google). Deze buttons zetten ook cookies neer, gerelateerd aan hun domain.

Links met andere webPlatforms

Als u een externe link volgt waarmee u onze Platform verlaat en op een andere Platform terechtkomt, dient u te beseffen dat Jellow geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere webPlatform. Jellow aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Jellow er daadwerkelijk vooraf van op de hoogte was dat de inhoud van die andere webPlatform onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Jellow die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dergelijke gelinkte webPlatforms kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor de Platform van Jellow gelden. Jellow raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

Beveiliging gegevens

Jellow respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Jellow. Deze Database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Jellow, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Jellow spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Jellow is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Jellow.

Algemene voorwaarden

Jellow hanteert Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Jellow alsmede het gebruik van Platform. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op Platform. Als u nog vragen heeft over het Privacybeleid van Jellow, neemt u dan contact op met het op Platform vermelde contactadres. Jellow behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig Platform voor een update.

 


Disclaimer

Laatst gewijzigd: mei 2018

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van Platform www.Jellow.nl (hierna: de “Platform”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

Informatie en communicatie

Jellow besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Platform. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) Platform volledig en/of juist is. U aanvaardt dat Platform alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op Platform op het moment van gebruik (“as is basis”).

Jellow is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie.

Verder is Jellow niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van Platform of het onvermogen om Platform te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen. Jellow.nl garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan. Jellow.nl is te allen tijde bevoegd om de inhoud van Platform aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen – inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Jellow.nl of haar licentiegevers, met uitzondering van content die door uzelf wordt ontsloten via Platform. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Jellow.nl, is het u niet toegestaan om de inhoud van Platform openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruikte maken van Platform en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van Platform (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de zin van de Databankenwet. Verwijzingen naar Platforms van derden Platform kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar Platforms van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze Platforms heeft Jellow.nl geen zeggenschap. Jellow.nl accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze Platforms.

Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van Platform alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van Platform, kunt u contact met ons opnemen.