Algemene Voorwaarden

Versie 2.2 (februari 2019)

Artikel 1: Definities

In het kader van de dienstverlening door Jellow hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 

Account Een Profiel dat hoort bij Opdrachtgever of Freelancer en mits goedgekeurd toegang geeft tot de diensten en de Database van Jellow of een gedeelte daarvan.
Jellow Contracting De door Jellow aangewezen partij die (optioneel) zorgdraagt voor de financiële en contractuele administratie voor de Freelancer en de Opdrachtgever bij inhuur via Jellow.
Database Een online Database van Freelancers die bereikbaar zijn via de Platform. De Database bevat profielen die o.a. op basis van het CV van iedere Freelancer zijn samengesteld.
Eigen netwerk Een eigen Database binnen de Database van Jellow, waar alle Freelancers staan opgenomen die door Opdrachtgever zijn uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het Eigen netwerk van Opdrachtgever.
Gebruiker Een Opdrachtgever of Freelancer (inclusief de medewerkers van Opdrachtgever) met een goedgekeurd Account, die gebruik wil maken van de Database en/of diensten van Jellow.
Abonnement Bepaalt in welke mate Opdrachtgever recht heeft op diensten en/of functionaliteiten van de Platform. Op alle Abonnementen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Jellow heeft 3 abonnementen genaamd ‘Jellow Zelf’, ‘Jellow Samen’ en ‘Jellow Op Maat’.
Opdrachtgever Elke onderneming die gebruik maakt van de diensten en/of de Platform van Jellow om o.a. om in contact te komen met Freelancers teneinde deze Freelancers Opdrachten te laten verrichten.
Opdracht Een klus of werk waarvoor tijdelijk een Freelancer gezocht wordt door Opdrachtgever.
Overeenkomst De contractuele relatie tussen Jellow en de Opdrachtgever c.q. Freelancer, tot stand gekomen door middel van een online registratie en/of het tekenen van het contract/offerte, op grond waarvan hij of zij gebruik mag maken van de dienstverlening en de Database van Jellow via de Platform en waar deze voorwaarden onderdeel van zijn.
Profiel Alle informatie van de Freelancer en de Opdrachtgever die wordt opgeslagen bij Jellow en wordt gebruikt voor het samenbrengen van Opdrachtgever en Freelancer. Welke data/informatie wordt opgeslagen is terug te vinden in Appendix D.
Freelancer Een persoon die als interim professional op zoek is naar (tijdelijke) werkzaamheden bij een Opdrachtgever en zich daarvoor online registreert voor opname in de Database.
Platform www.jellow.nl, www.jellow.be en www.jellowzorg.nl en eventuele overige titels die later worden toegevoegd.
Vakgebied Een vakgebied is een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waar Freelancers zich in kunnen specialiseren.

 

Artikel 2: Aanmelden Platform, totstandkoming Overeenkomst en gebruik Platform

2.1 Jellow is een dienstverlenend bedrijf dat via haar Platform Freelancers en Opdrachtgevers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Gebruiker die zich via de Platform heeft aangemeld en/of gebruik maakt van zijn of haar Account en/of een overeenkomst met Jellow is aangegaan.

2.2 Iedere keer dat een Gebruiker gebruik maakt van of toegang heeft tot de Platform en/of Database, worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.3 De Overeenkomst komt schriftelijk tot stand en/of door de digitale inschrijving via de Platform door Gebruiker.

2.4 Iedere Gebruiker krijgt een Account of maakt deze zelf aan via de Platform van Jellow. Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5 Na aanmelding ontvangt Gebruiker een email en/of een verificatie code om het Account te activeren. Alle Gebruikers worden vervolgens gescreend. Om een Account goed te keuren wordt er o.a. gekeken of een Opdrachtgever niet direct of indirect een intermediair is of direct te maken heeft met arbeidsbemiddeling en/of een Freelancer voldoet aan de Kwaliteitscontrole die geldt voor het Vakgebied. Het is uiteindelijk aan Jellow om een Account wel of niet goed te keuren.

2.6 Jellow heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een aanmeldingsverzoek te weigeren.

2.7 Per Opdrachtgever kunnen meerdere Gebruikers worden aangemeld.

2.8 Iedere Gebruiker heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde condities, alsmede wijzigingen daarna, onverwijld aan Jellow te melden c.q. op het Account en/of Profiel aan te passen. De Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door Jellow, deze gevraagde bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen, Curriculum Vitae en uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.9 Als Jellow en/of haar partners, na goedkeuring van de Gebruiker, gegevens toevoegt aan het profiel van de Gebruiker dan valt de verantwoordelijkheid zoals genoemd in artikel 2.8 van de voorwaarden ook bij de Gebruiker. Voorbeelden van gegevens die na goedkeuring van de Gebruiker door Jellow en/of haar partners kunnen worden toegevoegd zijn het CV, foto, uurtarief, NAW-gegevens, beschikbaarheid, locatie, tags, uitslag van de Jellow scan (online test), etc.

2.10 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle, al dan niet toegestane, gebruik van zijn wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Jellow onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en wachtwoord.

20.11 Gebruiker garandeert dat hij zich zal onthouden van enige handeling die functionaliteit van de Platform en/of de Database schaadt dan wel ertoe kan leiden dat de Database voor derden toegankelijk wordt. Gebruiker zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Database en/of de Platform. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan:

 • Het plaatsen of versturen via de Platform van onvolledige, foutieve of onjuiste (biografische) informatie of informatie die niet van de Gebruiker zelf is;
 • Het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd;
 • Het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Platform of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de Database (‘spideren’/’harvesten’/’uitmelken’);
 • Enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infrastructuur van de Platform en/of Database;
 • In geval van (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik behoudt Jellow zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot de Platform en/of Database op te schorten danwel het profiel van een Freelancer te verwijderen.

2.12 Opdrachtgever gaat akkoord met het vermelden van naam en logo van de Opdrachtgever op de Platform.

2.13 Iedere Opdrachtgever wijst tenminste één contactpersoon aan die de communicatie verzorgt tussen Opdrachtgever en Jellow. Zowel Jellow als deze contactpersoon zijn tijdens kantooruren goed bereikbaar. Zolang deze persoon niet is aangewezen is dat automatisch de eerste Gebruiker die zich namens de Opdrachtgever inschrijft.

2.14 Indien Opdrachtgever behoort tot een groep in de zin van artikel 2:24b BW, worden tot de groep behorende juridische entiteiten anders dan Opdrachtgever, als derden beschouwd. In geval van interesse van groepsmaatschappijen van Opdrachtgever voor de diensten van Jellow dienen zij een separate Overeenkomst met Jellow aan te gaan.

2.15 De Overeenkomst gaat in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt aangegaan voor een onbepaalde tijdsperiode en wordt automatisch verlengd aan het einde van de looptijd van de overeenkomst. Opzeggen dient te geschieden voor het aflopen van de huidige overeenkomst. Na schriftelijke opzegging, zal het Account van de Opdrachtgever (en de daarbij behorende Gebruikers) of de Freelancer binnen 1 week na de einddatum van de Overeenkomst worden verwijderd. Gebruikers kunnen hun account ook direct online verwijderen via ‘Mijn account’. Naast het account wordt ook alle data waaronder, maar niet uitsluitend, informatie uit het Profiel verwijderd op uitzondering van die data die vallen onder de wettelijke bewaarplicht.

 

Artikel 3: Contractpartijen

3.1 Jellow onderscheidt 4 contract partijen: de Opdrachtgever, de Freelancer, Jellow Contracting (uitgevoerd door de Compliance Factory) en Jellow.

3.2 Mochten Opdrachtgever en Freelancer ervoor kiezen om de inhuur via Jellow (via de knop ‘inhuur’) te laten verlopen dan zijn de Opdrachtgever, Jellow Contracting en de Freelancer de contractpartijen. De afspraken tussen deze partijen onderling worden geregeld door Jellow Contracting. Jellow Contracting zal voor deze dienst €1,50 per gefactureerd uur door de Freelancer in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

3.3 Een contractpartij kan haar rechten en/of verplichtingen onder een overeenkomst met Jellow niet overdragen aan een derde zonder de schriftelijke instemming hiermee van Jellow.

3.4 Rol van Jellow

3.4.1 Jellow is geen intermediair, detacheerder, arbeidsbemiddelaar of iets van deze aard.

3.4.2 Jellow faciliteert een Platform met een Database en daarbij behorende diensten waarmee Opdrachtgevers en Freelancers rechtstreeks in contact kunnen komen met elkaar.

3.4.3 Jellow zorgt via de software voor de communicatie met de Freelancers zodat het profiel en de beschikbaarheid van deze Freelancers zo goed als mogelijk ‘up to date’ is.

3.4.4. Jellow ontwikkelt nieuwe functionaliteiten voor de Platform en de Database. Opdrachtgevers en Freelancers kunnen hun wensen hieromtrent kenbaar maken.

3.4.5 Marketing, Social Media en PR/communicatie worden ingezet en gefinancierd door Jellow om meer naamsbekendheid te genereren en (in)direct ook om meer Freelancers en Opdrachtgevers aan te trekken. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat hun naam in deze verschillende vormen van communicatie genoemd wordt.

3.4.6 Jellow is het eerste aanspreekpunt voor al die zaken die te maken hebben met de Platform of de Database.

3.5 Relatie Freelancer en Jellow

3.5.1 Iedere Freelancer maakt zelf een Profiel aan. Alleen als het profiel compleet is zal deze zichtbaar zijn voor Opdrachtgevers.

3.5.2. Jellow bepaalt vervolgens door middel van de Kwaliteitscontrole welke Freelancer het ‘gescreend/goedgekeurd’ label ontvangt.

3.5.4 Het is aan de Freelancer om te besluiten in welk Vakgebied hij of zij zich gaat inschrijven. Een Freelancer kan zich maar in één Vakgebied inschrijven.

3.5.5 Een Freelancer houdt zijn of haar beschikbaarheid ‘up to date’ door deze aan te passen in het profiel of te reageren op automatische berichten vanuit Jellow die de Freelancer ontvangt in het geval de Freelancer beschikbaar is. Is de Freelancer nu niet beschikbaar dan ontvangt de Freelancer af en toe een email om de beschikbaarheid te actualiseren.

3.5.6 Het CV of het LinkedIn profiel (deze keuze is aan de Freelancer) van de Freelancer wordt door Jellow omgezet in een standaard Jellow CV en geplaatst in het Profiel van de Freelancer. Freelancer zorgt er daarna voor dat zijn gegevens in het Profiel kloppen en dat deze ‘up to date’ is en blijft.

3.5.7 Jellow behoudt zich het recht toe bepaalde Freelancers wel of niet goed te keuren. Op verzoek van de Freelancer zal Jellow haar beslissing toelichten.

3.6 Relatie Opdrachtgever en Jellow

3.6.1 Jellow stelt aan Opdrachtgever zijn doorzoekbare Database beschikbaar voor het Vakgebied of de Vakgebieden die zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en Jellow in de Overeenkomst.

3.6.2 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze data uit Jellow kopiëren, opslaan, doorsturen en/of beschikbaar stellen aan anderen dan collega’s zonder de goedkeuring vooraf van de betreffende Freelancer.

3.6.3 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze Freelancers die buiten het Eigen netwerk van Opdrachtgever vallen direct benaderen voor andere commerciële activiteiten anders dan die direct te maken hebben met een vacature en/of opdracht die op dat moment bij Opdrachtgever vacant is.

3.6.4 Iedere vorm van communicatie vanuit Opdrachtgever met een Freelancer is uniek en persoonlijk. Hierbij dient aangetekend te worden dat het delen van een Opdracht en/of het sturen van een bericht aan een selectie van Freelancers niet uniek of persoonlijk hoeft te zijn.

3.6.5 Communicatie tussen Opdrachtgever en Freelancer start altijd met een bericht of een opdracht via de Platform van Jellow. Zodra de Freelancer reageert op het bericht/de opdracht worden de contactgegevens van de Freelancer zichtbaar voor de Opdrachtgever en kan buiten Jellow om ook contact worden gezocht bijvoorbeeld via email of telefoon.

 

Artikel 4: Gebruik van de Database

4.1 De Database is slechts (deels) toegankelijk voor Gebruikers die in het bezit zijn van een geldig Account.

4.2 Opdrachtgevers die een Overeenkomst hebben met Jellow hebben toegang tot de gehele Database of tot één of meerdere vakgebieden. Jellow heeft toegang tot de gehele Database. Freelancers hebben alleen toegang tot openbare opdrachten en opdrachten die met hem of haar gedeeld zijn. Freelancers hebben geen toegang tot de Profielen van andere Freelancers.

4.3 Gebruikers gebruiken hun persoonlijke Account om in te loggen. Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.4 Op het moment dat een Gebruiker van Opdrachtgever probeert in te loggen zal er eerst een validatie code van 4 cijfers verstuurd worden naar het email adres of de telefoon van Gebruiker. Deze code zal vervolgens moeten worden ingevuld op de Platform, waarna dit device bekend zal zijn bij Jellow. Periodiek zal aan Gebruikers van Opdrachtgevers opnieuw een code worden verstuurd ook voor devices die op dat moment al wel bekend zijn bij Jellow.

4.5 Iedere Gebruiker zal bij het gebruik van de Database de van toepassing zijnde privacy regelgeving naleven en gegevens ontleend aan de Database alleen opslaan en verwerken in overeenstemming met deze regelgeving. Jellow hanteert hierbij de richtlijnen en verplichtingen zoals vermeld zijn in de AVG.

4.6 Omdat de controle van de authenticiteit van Gebruikers op het internet moeilijk is, kan Jellow er niet voor in staan dat elke Freelancer degene is, die hij voorgeeft te zijn.

 

Artikel 5: Selecties maken, opdrachten uitzetten en inhuur

5.1 Opdrachtgevers met een goedgekeurd account én in het bezit van een Abonnement kunnen in de Database op zoek gaan naar de juiste Freelancer door in het netwerk te zoeken op o.a. startdatum, locatie, aantal uren per week, tarief per uur en vakspecifieke kenmerken. Afhankelijk van het Abonnement kunnen Opdrachtgevers ook de hulp van Jellow inschakelen bij o.a. het maken van een selectie van Freelancers, het uitzetten van één of meerdere opdrachten onder Freelancers en/of het afwijzen van Freelancers die niet door Opdrachtgever geselecteerd zijn.

5.2. Opdrachtgever kan rechtstreeks communiceren met al die Freelancers die gereageerd hebben op een opdracht welke is uitgezet door Jellow en/of de Opdrachtgever.

5.3 Het uurtarief van de Freelancer zoals deze staat vermeld op de Platform is altijd exclusief btw en exclusief eventuele door de Freelancer en Opdrachtgever overeen te komen opslag op het uurtarief voor bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten.

5.4 De Opdrachtgever onderhandelt zelf met een Freelancer over de duur van te verrichten werkzaamheden, het aantal uren per week, het uiteindelijke uurtarief en de eventuele opslag voor reis en verblijfskosten.

5.5 De inhuur van een Freelancer door een Opdrachtgever kan financieel en contractueel geregeld worden door Jellow Contracting (uitgevoerd door de Compliance Factory) à €1,50 per gefactureerd uur. Deze kosten worden door Jellow Contracting in rekening gebracht bij Opdrachtgever mocht voor deze dienst gekozen zijn. Alle tarieven zijn exclusief btw.

5.6 Mocht voor inhuur via Jellow Contracting gekozen worden dan geschiedt dit via de optie ‘Inhuur’ aan de linkerkant van het Profiel van de Freelancer. De Opdrachtgever is dan gehouden alle informatie te delen met Jellow Contracting met betrekking tot de inhuur van deze Freelancer. Jellow Contracting zal hierna contact opnemen voor de afronding van alle contractuele en financiële zaken.

5.7 Mocht Jellow Contracting zijn ingeschakeld bij inhuur dan is Jellow Contracting het aanspreekpunt waar het gaat om de contractuele en financiële zaken die horen bij de inhuur van de Freelancer.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid en garanties

6.1 Jellow kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van Jellow, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

6.2 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Jellow nimmer gehouden tot een schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Jellow gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Jellow tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

6.3 Jellow zal zich maximaal inspannen om de Platform en de Database online beschikbaar te houden. Mocht om welke reden dan ook de Platform en/of de Database niet toegankelijk zijn, dan zal Jellow binnen 1 werkdag ervoor zorgen dat Gebruikers weer (gedeeltelijk) gebruik kunnen maken van de Platform en/of de Database. Is het probleem niet binnen 1 werkdag op te lossen dan worden Gebruikers hierover ingelicht via de mail en/of zal er via de Platform (mits mogelijk) gecommuniceerd worden wat de status is van het probleem. Mocht de Platform en/of de Database meer dan 3 gehele werkdagen in een maand niet bereikbaar zijn dan volgt voor Opdrachtgevers een eenmalige korting van 50% op het Abonnementstarief van de volgende maand. Jellow zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit de onbereikbaarheid van de Platform en/of de Database. Jellow zal niet gehouden zijn tot voornoemde korting indien de oorzaak van de ontoegankelijkheid van de Platform en/of de Database is gelegen in de sfeer van overmacht, waaronder in deze context in ieder geval moet worden verstaan ontwrichting van digitale netwerken in Nederland en technische problemen bij toeleveranciers van Jellow.

6.4 Jellow geeft geen garanties met betrekking tot de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers of prestaties van de Platform en/of de Database.

6.5 Jellow kan niet garanderen dat Opdrachtgever één of meer Freelancers in de Database aantreft die geschikt is c.q. zijn voor Opdracht.

6.6 Jellow en Jellow Contracting zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventuele mismatch via de Platform en/of de Database.

6.7 Het risico op schade voortvloeiend uit door de Freelancer verrichte werkzaamheden en/of zijn aanwezigheid bij een Opdrachtgever, rust volledig bij Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever hierover andere afspraken wenst te maken, treedt Opdrachtgever hierover in overleg met Jellow Contracting. Afwijkende afspraken kunnen aanvullende kosten voor Opdrachtgever met zich brengen.

6.8 Jellow garandeert dat Jellow Contracting geen beperkende voorwaarden richting de Opdrachtgever en Freelancer hanteert anders dan deze voorwaarden en die voorwaarden die nodig zijn voor een correcte contractuele en financiële afhandeling van de opdracht. Hierbij zal de wet DBA of de vervanging hiervan als leidraad dienen.

6.9 Aansprakelijkheid kan niet worden verhaald op een partij die geen contractpartij is.

 

Artikel 7: Financiële afhandeling

7.1 Opdrachtgever betaalt Jellow een Abonnementsfee in het geval de Opdrachtgever toegang wil hebben tot alle Freelancers in één of meerdere Vakgebieden. Daarnaast betaalt opdrachtgever voor eventuele extra diensten die niet onder het Abonnement vallen.

7.2 De hoogte van de Abonnementsfee is o.a. afhankelijk van de keuze van het type Abonnement en de looptijd.

7.3 Abonnement fees worden altijd vooraf gefactureerd.

7.4 Voor de meest recente prijzen met betrekking tot Abonnementen verwijzen we naar de prijslijst van Jellow welke is te vinden op de Platform en/of op te vragen is bij Jellow.

7.6 Eens per jaar kunnen de algemeen geldende tarieven voor Opdrachtgevers worden bijgesteld. De maximale verhoging is 10% per jaar. Eventuele kortingen die zijn verstrekt zijn alleen geldig in het eerste jaar.

7.7 Tenzij anders is overeengekomen geldt voor alle facturen een betalingstermijn van 30 dagen na (deel)factuurdatum.

7.8 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Jellow eventuele buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

7.9 Indien Jellow in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7.10 Mocht Opdrachtgever na een eerste aanmaning van de factuur niet betalen dan heeft Jellow het recht de toegang van Opdrachtgever tot de Database van het Vakgebied (tijdelijk) op te schorten totdat de factuur betaald is. Mocht na een tweede aanmaning de factuur niet betaald zijn dan kan Jellow per direct de samenwerking met Opdrachtgever stopzetten zonder restitutie van eerder betaalde Abonnement fees.

 

Artikel 8: Kosten

8.1 Freelancers betalen (vooralsnog) niets voor het hebben van een Account. Zij kunnen zich dus gratis aanmelden en gebruik maken van de Platform en de diensten van Jellow. Mochten er in de toekomst wel kosten in rekening worden gebracht bij Freelancers dan zullen de Freelancers met een geldig Account hier tijdig van op de hoogte worden gebracht, waarna het aan de Freelancer is om wel of niet zijn of haar Account aan te houden.

LET OP! Per 1 januari 2019 vervalt de marge van €5 per gefactureerd uur die in rekening wordt gebracht bij de inhuur van Freelancer door Opdrachtgever voor alle Opdrachtgevers die gekozen hebben voor een Abonnement na 1 januari 2019. Bij opdrachtgevers die voor 1 januari 2019 een Overeenkomst met Jellow zijn aangegaan en deze (nog) niet hebben aangepast/omgezet gelden de oude voorwaarden.

Kiest opdrachtgever voor inhuur via Jellow dan zal Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zijn van €1,50 per gefactureerd uur voor de contractuele en financiële administratie die komt kijken bij inhuur.

Hieronder valt o.a.

 • Inhuur via getoetste modelovereenkomsten. Geen risico’s bij inhuur.
 • Facturatie gestroomlijnd
 • Ontzorging bij inhuur en financiële administratie

8.2 Naast de twee Accounts die zijn inbegrepen bij het standaard en het Abonnement kan additioneel voor extra accounts gekozen worden. Voor de kosten voor extra accounts verwijzen we graag naar de prijslijst van Jellow welke is te vinden op de Platform en/of op te vragen is bij Jellow.

8.3. Wat wel en niet is inbegrepen bij ieder Abonnement kan worden teruggevonden op de Site.

8.4 Jellow hanteert een ‘Fair use policy’ bij het gebruik van de diensten bij het Abonnement ‘Jellow Samen’ en Jellow Op Maat’.

8.5 Voor alle abonnementen geldt een contractduur van 1 jaar. Er kan echter ook gekozen worden voor een contractduur van 1 maand, tegen een hoger maandelijks tarief (zie prijslijst).

8.6 Na de contractperiode zal het contract automatisch worden verlengd met telkens weer eenzelfde periode tenzij anders is overeengekomen.

8.7 Indien Opdrachtgever niet wenst te verlengen zal Opdrachtgever dit kenbaar maken voor het aflopen van het huidige abonnement. Dit kan door een email te sturen naar [email protected]

8.8 Het Abonnement kan vroegtijdig beëindigd worden door Opdrachtgever. Er vindt dan geen restitutie plaats van de reeds vooruitbetaalde Abonnement fee(s) en zal de reeds verstuurde factuur niet gecrediteerd worden.

8.9 In alle gevallen, buiten de reeds in dit artikel genoemde gevallen, waarin naar het oordeel van Jellow sprake is van schending door Opdrachtgever van de verplichtingen uit de Overeenkomst, behoudt Jellow zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat voor Opdrachtgever enig recht op restitutie bestaat van reeds betaalde vergoedingen.

 

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Gebruiker en Jellow zijn, gedurende de looptijd van de overeenkomst als ook na beëindiging daarvan, verplicht om tegenover derden absolute geheimhouding te betrachten omtrent alle vertrouwelijke gegevens betreffende de bedrijfsvoering van partijen, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, tenzij de betreffende informatie van algemene bekendheid is, of de openbaarmaking van die gegevens wettelijk vereist is.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1 Gebruiker erkent dat alle rechten, titels en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op en in: (i) alle technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van de Platform en (ii) de inhoud op of een deel van de Platforms en alle elementen die deel uitmaken van of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) van enige van voorafgaande, toebehoren aan Jellow. Door de overeenkomst tussen Gebruiker en Jellow ontstaat geen (mede) eigendom van het voorgaande.

10.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Jellow noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of anderszins worden aangewend door Gebruiker voor een ander doel dan als beoogd in deze overeenkomst. Gebruiker vrijwaart Jellow voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door Gebruiker.

 

Artikel 11: Overig

11.1 Jellow gebruikt monitoring en andere middelen om misbruik en oneigenlijk gebruik van haar Diensten op te sporen. Gebruiker gaat akkoord dat Jellow deze middelen gebruikt worden om mogelijk misbruik op te sporen.

11.2 Zowel Opdrachtgever als Freelancer hebben de plicht om misbruik door andere gebruikers te melden bij Jellow indien dit misbruik wordt waargenomen.

11.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat gegevens over leeftijd, geslacht, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of etniciteit of enige andere soortgelijke informatie die door een Freelancer worden verstrekt, niet worden gebruikt in enige beslissing in verband met plaatsing.

11.4 Jellow streeft naar een continu optimalisatie van haar diensten en dienstverlening. In dat kader behoudt Jellow zich het recht voor om het gebruik van de Platform en de Database tot en met Gebruikersniveau te monitoren en analyseren en eventueel Gebruikers te benaderen met concrete voorstellen voor een verbeterd gebruik en/of nieuwe functionaliteiten.

11.5 Bij de keuze tussen kwantiteit en kwaliteit prevaleert kwaliteit.

11.6 Gebruiker mag de Database niet gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden anders dan activiteiten die direct verband houden met een mogelijke opdracht/plaatsing. Daarnaast mag de Opdrachtgever een Freelancer niet zelf actief benaderen voor directe of indirecte (commerciële) activiteiten anders dan die activiteiten die te maken hebben met een mogelijke opdracht/plaatsing. Mocht één van twee of beide wel geschieden dan kan Jellow de overeenkomst per direct stopzetten en volgt er geen restitutie van eventueel reeds vooruitbetaalde vergoedingen.

 

Artikel 12: Geschillenbeslechting

12.1 Op elke overeenkomst tussen Jellow en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen zullen worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van Amsterdam.

 


Appendix A. Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: mei 2018

U wordt verzocht de hiernavolgende Privacy statement van Jellow zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens. Een opsomming van de definities kan worden gevonden in de algemene voorwaarden .

 

Gegevens onderneming

De domeinnamen www.jellow.nl, www.jellow.be en hieraan gekoppelde subdomeinen hierna te noemen het Platform is een onderdeel van Jellow BV ingeschreven bij de kamer van koophandel in Amsterdam onder het nummer 34212731. Jellow is een online platform waar Freelancers en Opdrachtgevers bij elkaar worden gebracht.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Jellow gaat zorgvuldig om met gegevens van Gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Jellow doet de groots mogelijk effort om te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen of verwijderen.

Persoonlijke gegevens en derden

Jellow wijst u erop dat wanneer u uw persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, Jellow niet verantwoordelijk is voor het gebruik van die gegevens door die derden. Jellow raadt u daarom aan om de identiteit van de derde te controleren naar wie u uw persoonsgegevens verzendt.

Gebruikersgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Jellow Gebruikersgegevens vast in de Database. Welke gegevens worden opgeslagen en waarvoor deze gegevens gebruikt worden staat in Appendix D. Tenzij aangegeven in Appendix E, worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Jellow gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Jellow zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Jellow gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Jellow. Hierbij tracht Jellow rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt dit melden aan Jellow via de instellingen in uw Account.

Bezoekgegevens en cookies (cookiewet)

Om deze webPlatform goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een webPlatform op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u een Platform bezoekt. Zo onthoudt de webPlatform de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Platform alles opnieuw hoeft in te vullen. De meeste grote webPlatforms doen dit. Door het blijven gebruiken van deze webPlatform, ga je ermee akkoord dat cookies worden opgeslagen op je apparaat en hiermee gegevens worden verzameld. Jellow gebruikt de informatie uit deze cookies alleen voor het analyseren en verbeteren van de Platform en de dienstverlening. Jellow zal deze informatie niet met derden delen. Deze Platform maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

De volgende cookies worden door Jellow gebruikt.

 • Google Analytics (_dc_gtm_UA-30926823-1, gatUA-30926823-1, _ga en _gid). Zie verderop voor meer uitleg over ons gebruik van Google Analytics.
 • Hotjar wordt door ons gebruikt om te analyseren hoe gebruikers de Platform gebruiken. Waar klikken ze op, waar gaan ze achtereenvolgens naar toe, etc.
 • Intercom (intercom-id-uoj5nbx9, intercom-lou-uoj5nbx9 en intercom-session-uoj5nbx9). Intercom gebruiken we voor de chat functionaliteit tussen de Gebruiker en Jellow.
 • Jellow (check country en auth). Dit zijn de cookies van Jellow zelf. Check country slaat het land op waar de gebruiker vandaag komt. Auth is alleen voor Opdrachtgevers om te bepalen of ‘2 way’ verificatie gevraagd moet worden bij inloggen.

We meten aan de hand van cookies hoeveel bezoekers op onze webPlatform komen met Google Analytics. Google Analytics houdt bij welke pagina’s je bezoekt, hoe je hier op gekomen bent en basisinformatie over je computer. De informatie die we verzamelen helpt ons te begrijpen welke delen van onze webPlatform het goed doen, hoe bezoekers op de webPlatform terecht komen, etc. Zoals de meeste webPlatforms, gebruiken we deze informatie om onze webPlatform te verbeteren, voor jou.

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de webPlatform niet (naar behoren) werken.

In Jellow staan een aantal “sharing/deel/like” buttons van social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google). Deze buttons zetten ook cookies neer, gerelateerd aan hun domain.

Links met andere webPlatforms

Als u een externe link volgt waarmee u onze Platform verlaat en op een andere Platform terechtkomt, dient u te beseffen dat Jellow geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere webPlatform. Jellow aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Jellow er daadwerkelijk vooraf van op de hoogte was dat de inhoud van die andere webPlatform onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Jellow die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dergelijke gelinkte webPlatforms kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor de Platform van Jellow gelden. Jellow raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

Beveiliging gegevens

Jellow respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Jellow. Deze Database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Jellow, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Jellow spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Jellow is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Jellow.

Algemene voorwaarden

Jellow hanteert Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Jellow alsmede het gebruik van Platform. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op Platform. Als u nog vragen heeft over het Privacybeleid van Jellow, neemt u dan contact op met het op Platform vermelde contactadres. Jellow behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig Platform voor een update.

 


Appendix B. Disclaimer

Laatst gewijzigd: mei 2018

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van Platform www.Jellow.nl (hierna: de “Platform”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

Informatie en communicatie

Jellow besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Platform. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) Platform volledig en/of juist is. U aanvaardt dat Platform alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op Platform op het moment van gebruik (“as is basis”).

Jellow is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie.

Verder is Jellow niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van Platform of het onvermogen om Platform te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen. Jellow.nl garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan. Jellow.nl is te allen tijde bevoegd om de inhoud van Platform aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen – inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Jellow.nl of haar licentiegevers, met uitzondering van content die door uzelf wordt ontsloten via Platform. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Jellow.nl, is het u niet toegestaan om de inhoud van Platform openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruikte maken van Platform en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van Platform (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de zin van de Databankenwet. Verwijzingen naar Platforms van derden Platform kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar Platforms van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze Platforms heeft Jellow.nl geen zeggenschap. Jellow.nl accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze Platforms.

Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van Platform alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van Platform, kunt u contact met ons opnemen.

 


Appendix C. Notices

 • Jellow
 • Copyright 2018 Jellow B.V.
 • jQuery
 • jquery.com
 • Copyright 2018, John Resig
 • Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.
 • http://jquery.org/license
 • Includes Sizzle.js
 • http://sizzlejs.com/
 • Copyright 2018, The Dojo Foundation
 • Released under the MIT, BSD, and GPL Licenses
 • Normalize
 • @necolas
 • https://github.com/necolas/normalize.css
 • MIT License
 • Bootstrap
 • https://github.com/twitter/bootstrap/
 • Copyright 2018 Twitter, Inc.
 • Code licensed under the Apache License v2.0.
 • Documentation licensed under CC BY 3.0.
 • Fontello
 • Fontello by Roman Shmelev, Vitaly Puzrin, Aleksey Zapparov (MIT)
 • Entypo by Daniel Bruce (CC BY-SA license)
 • Font Awesome by Dave Gandy (CC BY-SA license)
 • Iconic by P.J. Onori (SIL OFL)
 • Brandico by… all :) (SIL OFL)
 • LESS
 • https://github.com/cloudhead/less.js
 • Alexis Sellier
 • Code licensed under the Apache License v2.0
 • jQuery UI
 • https://github.com/jquery/jquery-ui
 • Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.
 • http://jquery.org/license

 


Appendix D. Datavelden

Jellow slaat data op van haar Gebruikers. Dat doet Jellow met het doel om Opdrachtgevers en Freelancers met elkaar in contact te brengen zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van Jellow. Deze data zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden en zal ook niet ter beschikking worden gesteld aan anderen dan hieronder genoemd. Om een beeld te krijgen welke data er wordt opgeslagen en wie die kan inzien onderscheiden we de volgende Gebruikers.

 1. Freelancer. Hij of zij ziet alleen de inhoud van de datavelden die horen bij zijn of haar Account/Profiel.
 2. Opdrachtgever. Hij of zij kan de inhoud zien van die datavelden die horen bij zijn of haar Account en de Opdrachten die door Opdrachtgever of Jellow (in opdracht van Opdrachtgever) zijn uitgezet. Tevens ziet Opdrachtgever (afhankelijk van het type Abonnement) de inhoud van de datavelden van Freelancers. Daarnaast heeft opdrachtgever zicht op een aantal datavelden die horen bij een specifieke inhuur en de daarbij behorende uren registratie.
 3. Jellow Contracting kan de inhoud zien van alle datavelden die horen bij de Freelancer en de Opdrachtgever die samen tot de uitvoering van de Opdracht hebben besloten. Ook de datavelden die te maken hebben met de Opdracht (inhuur) zijn zichtbaar voor Jellow Contracting.
 4. Jellow kan de inhoud zien van alle datavelden.

Hieronder een overzicht van alle persoonlijke (privacygevoelige) data per type gebruiker, bedrijf, opdracht of inhuur welke we opslaan in onze database. Per item staat aangegeven waarvoor we de data gebruiken en wie toegang heeft tot deze data.

Dataveld Wat is het of waarvoor dient het 1. 2. 3. 4.
Freelancer
ID Uniek nummer
Email Om contact te kunnen opnemen.
Telefoon Om contact te kunnen opnemen.
Firstname Voor de aanhef in e-mails en contact.
Lastname Voor de aanhef in e-mails en contact.
Vervolgstatus Wat is de volgende stap die Jellow medewerkers moeten ondernemen bij inschrijfproces X X X
Rijbewijs (J/N) Om te weten of je een auto kan besturen
URL-website freelancer Om meer over de freelancer te weten te komen
Bedrijfsnaam Welk bedrijf hoort bij de freelancer
Tags (vakspecifiek) Welke vakspecifieke ervaringen heeft de freelancer
Beschikbaarheid Wanneer is de freelancer beschikbaar
Aantal dagen per week Hoeveel dagen per week beschikbaar
Hoogste opleiding Wat is het niveau van opleiding
Introductie Wie is de freelancer
Aantal jaren werkervaring Hoeveel jaren relevante werkervaring heeft de freelancer
Uurtarief Wat is het indicatieve uurtarief van de freelancer
LinkedIn URL Wat de LinkedIn URL van de freelancers
Beoordelingen Hoe wordt de freelancer beoordeeld door (oud) opdrachtgevers
Inhuurwijze (ZZP, Payroll, etc) Hoe kan de freelancer ingehuurd worden
Cv-opleiding Welke opleidingen en cursussen heeft de freelancer gevolgd
Cv-werkervaring Welke opdrachten en werkervaring heeft de freelancer opgedaan
Vakgebieden Welke vakgebieden passen bij de freelancer
Karakter (soft skills) Welke 5 soft skills (uit 25) passen het beste bij de freelancer
Notities door opdrachtgever Aantekeningen van een opdrachtgever bij een freelancer X X X
4 kleuren bolletjes Opdrachtgever kan 1 tot 4 gekleurde bolletjes met een eigen betekenis toekennen aan het profiel van de freelancer en daarop sorteren X X X
Laatst actief Wanneer was de laatste activiteit van freelancer met Jellow
Ingeschreven sinds Datum van inschrijving
Gescreend logo Een logo bij het profiel van de freelancer Indien hij of zij goedgekeurd/gescreend is.
Ambassadeur logo Een logo bij het profiel van de freelancer zodra deze de status van ambassadeur heeft gekregen
Jellow scan rapport Een samenvatting van de uitslag van een test (level365) welke door de freelancer is uitgevoerd en inzicht geeft in de soft skills van de professional
Vakgebied Het hoofdvakgebied waar de freelancer staat ingeschreven
Postcode Postcode van de thuisbasis van de freelancer. Dit wordt gebruikt om de coördinaten te kunnen bepalen. X X
Coördinaten Vertaling van de postcode in coördinaten om de afstand te kunnen bepalen X X X
Nieuwsbrief (aan/uit) Freelancers wil wel of geen nieuwsbrief ontvangen X X X
Systeemmails (aan/uit) Freelancer wil wel of geen systeem e-mails ontvangen. Met systeem e-mails wordt o.a. de beschikbaarheid bijgehouden en kan het wachtwoord reset worden. X X X
Land Land waar freelancer zich heeft ingeschreven X X X
Taal Taal van de freelancer X X X
Zichtbaarheid Wel of niet zichtbaar voor opdrachtgevers waar freelancer niet in het eigen netwerk zit. X X X
Contactmomenten Kort verslag, datum en medewerker van Jellow na gesprek met freelancer. Hier wordt interne informatie opgeslagen voor andere collega’s van Jellow waaronder vervolgacties, vragen en opmerkingen van freelancers X X X
Netwerken Bij welk eigen netwerk(en) van opdrachtgevers staat de freelancer geregistreerd binnen Jellow. X X X
Type Opdrachtgever, Freelancer of Jellow X X X
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X X
Status Niet geactiveerd, geactiveerd, goedgekeurd. X X X
Opdrachtgever
ID Uniek nummer X X
Email Om contact te kunnen opnemen. X X
Telefoonnummer Om contact te kunnen opnemen. X X
Firstname Voor de aanhef in e-mails en contact. X X
Lastname Voor de aanhef in e-mails en contact. X X
Bedrijfsnaam Welk bedrijf hoort bij de opdrachtgever X X
Laatst actief Wanneer was de laatste activiteit van opdrachtgever met Jellow X X X
Ingeschreven sinds Datum van inschrijving X X X
Postcode Postcode van de thuisbasis van de freelancer. Dit wordt gebruikt om de coördinaten te kunnen bepalen. X X
Coördinaten Vertaling van de postcode in coördinaten om de afstand te kunnen bepalen X X X
Nieuwsbrief (aan/uit) Freelancers wil wel of geen nieuwsbrief ontvangen X X X
Systeemmails (aan/uit) Freelancer wil wel of geen systeem e-mails ontvangen. Met systeem e-mails wordt o.a. de beschikbaarheid bijgehouden en kan het wachtwoord reset worden. X X X
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X X
Licentie Type licentie X X X
Expire date Datum dat licentie en toegang tot Jellow afloopt X X X
Status Niet geactiveerd, geactiveerd, goedgekeurd. X X X
Type Opdrachtgever, Freelancer of Jellow X X X
Vervolgstatus Wat is de volgende stap die Jellow medewerkers moeten ondernemen X X X
Bedrijf
ID Uniek nummer X X
Bedrijfsnaam Naam van bedrijf
Aantal accounts Hoeveel medewerkers hebben een opdrachtgever account X X X
Status eigen netwerk Open of gesloten voor andere opdrachtgevers X X X
Aantal in eigen netwerk Aantal freelancers in eigen netwerk X X X
Dad Bedrijf hoor wel of niet tot een bovenliggend bedrijf X X X
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X X
Zichtbaar Logo van bedrijf wel of niet zichtbaar op site X X X
Type ZZP/Payrolling of Mobiliteit X X X
Aangemaakt Datum van aanmaken bedrijf in Jellow X X X
Afkorting Afkorting van bedrijf op landingspagina van bedrijf X X X
Slug Landingspagina URL X X X
Straatnaam Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Huisnummer Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Postcode Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Plaats Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Land Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Logo Logo van het bedrijf dat getoond wordt bij lijst opdrachtgevers die gebruik maken van Jellow en logo wordt gebruikt om eigen look&feel te realiseren. Logo wordt ook getoond bij overzicht bij opdrachten en bij lijst laatste inhuur.
Logo mail Logo van het bedrijf dat getoond wordt bij e-mail verkeer door opdrachtgever geïnitieerd vanuit Jellow.
Toegang tot Tot welke vakgebieden heeft dit bedrijf toegang X X X
Background Achtergrond plaatje bij landingspage bedrijf
Huisstijl kleur Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen
Button kleur Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen
Tekst kleur Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen
Invite tekst Default tekst bij het uitnodigen van freelancers voor eigen netwerk. Kan aangepast worden
Invite pagina HTML Default tekst bij de landingspagina waar freelancers zich kunnen inschrijven in het netwerk van het bedrijf
Factuur email E-mail adres waar de factuur naartoe gezonden kan worden X X
Inhuur tekst Default tekst onderaan bij het inhuurformulier
Welkom tekst Default tekst bij inhuur formulier welke door professional moet worden aangevuld
Opdracht
ID Uniek nummer
Bedrijf Naam van het bedrijf dat een opdracht plaatst
Vakgebied Vakgebied waar opdracht betrekking op heeft
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X X
Profs Aantal freelancers dat is uitgenodigd voor deze opdracht
Contactpersoon Naam van diegene die als contactpersoon fungeert voor de opdracht bij het bedrijf
Status Open, besloten (selectie van freelancers heeft toegang tot de opdracht) of gesloten opdracht.
Datum Datum dat opdracht geplaatst is
Logo Logo van bedrijf
Start opdracht Startdatum van opdracht
Duur Duur van opdracht
Maximum uurtarief Maximale tarief dat opdrachtgever per uur wil betalen aan freelancer
Locatie Plaats van uitoefening opdracht
Inhuurwijze ZZP, Payroll, Vast, Uitzend, Mobiliteit
Tekst bij opdracht Tekst wat de opdracht beschrijft
Functietitel/Opdracht Headline van de opdracht
Reacties Alle communicatie die via Jellow tussen opdrachtgever en freelancer gedeeld wordt.
Bijlage Bestand dat bij opdrachtbeschrijving wordt gevoegd (met meer info over opdracht)
Inhuur
ID (inhuurnummer) Uniek nummer
Professional Naam van freelancer die wordt ingehuurd
Bedrijf Naam van het bedrijf dat inhuurt. Nodig voor opstellen contract
Aanvrager naam Naam van opdrachtgever die inhuurt namens bedrijf
Aanvrager email adres Email adres van aanvrager. Hier worden o.a. de bevestigingen naartoe gestuurd
Type Aanvraag of concept
Datum aanvraag Datum waarop inhuurformulier wordt ingevuld
Inhuur bevestigt Datum dat inhuur bevestigd is
Datum start opdracht Startdatum van opdracht. Nodig voor opstellen contract
Datum einde opdracht Einddatum van opdracht. Nodig voor opstellen contract
Functietitel/Opdracht Headline van de opdracht
Opdrachtomschrijving Tekst wat de opdracht beschrijft
Tarief op basis Uur, dagdeel of totaal
Tarief Wat betaalt opdrachtgever
Tarief professional Wat krijgt freelancer
Reiskosten Bedrag per uur aan reiskosten
Uren per week Aantal uren per week
Uren totaal Totaal aantal uren voor de opdracht
Opzegtermijn in weken Aantal weken wat opdrachtgever en freelancer in acht moet nemen om contract op te zeggen
Inhuur via Eigen broker of Jellow Contracting
Inhuur reden Reden van inhuur. Bijvoorbeeld verlof, ziekte.
Inhuur reden tekst Tekst bij reden van inhuur
Betalingstermijn Termijn waarop opdrachtgever facturen betaalt
Projectcode Interne project code van opdrachtgever
Kostencodes Kostenplaats nummer van opdrachtgever
Factuur contactpersoon Naam wie de factuur ontvangt
Email contactpersoon Email wie de factuur ontvangt
Naam tekenbevoegde Naam wie de inhuur contract tekent
Email tekenbevoegde Email wie de inhuur contract tekent
Goedkeuring uren Naam wie de uren goedkeurt
Email goedkeuring uren Email wie de uren goedkeurt
Uren
ID Uniek nummer
Professional Naam van de freelancer
Vakgebied Vakgebied waar opdracht betrekking op heeft
Opdracht Titel wat de opdracht beschrijft
Opdrachtgever Bedrijf dat freelancer heeft ingehuurd
Inhuur via Jellow Contracting of Payroll
Uren Aantal uren in de periode
Periode van Startdatum periode
Periode tot Einddatum periode
Status Status van urenregistratie. Voorbeeld (afgekeurd, goedgekeurd, in behandeling)
Created Datum waarop uren zijn ingevoerd
Factuur Factuur welke als bestand kan worden toegevoegd zodra uren zijn goedgekeurd.
Datum goedkeuring Datum waarop uren zijn goedgekeurd
Tarief Wat betaalt opdrachtgever
Tarief professional Wat krijgt freelancer
Uren controle naam Naam van diegene die uren goedkeurt
Uren controle email Email van diegene die uren goedkeurt
Specificatie Uren nader gespecificeerd over de dagen binnen de eerder aangeven periode
NPS
Naam persoon Persoon die NPS-score heeft afgegeven X X X
Bedrijfsnaam Naam van bedrijf waar persoon toe behoort X X X
Opdracht Titel wat de opdracht beschrijft X X X
Score Getal van 1 tot 10 X X X
Review Onderbouwing in tekst bij score X X X
Type Review, no-review, declined X X X
Datum Datum waarop review gegeven is X X X

 

Naast de data in de databases van Jellow slaan we ook data op voor sales en marketing doeleinden in Pipedrive. Hieronder de informatie die we opslaan in Pipedrive

Dataveld Wat is het of waarvoor dient het 1. 2. 3. 4.
Pipedrive (Sales CRM)
Naam persoon Medewerker van bedrijf X X X
Bedrijfsnaam Naam van bedrijf X X X
Email Email van persoon. Om contact te kunnen opnemen. X X X
Telefoonnummer Telefoonnummer van persoon. Om contact te kunnen opnemen. X X X
Plaats Locatie van bedrijf X X X
Source Hoe zijn we aan deze lead gekomen X X X
Creator Wie heeft de lead, de persoon, het bedrijf aangemaakt X X X
Description Omschrijving van persoon, lead of bedrijf X X X
Website Website van bedrijf X X X
LinkedIn LinkedIn URL van persoon X X X
Notes Notities bij persoon, bedrijf of lead X X X
Activities Vervolgactiviteit bij persoon, bedrijf of lead X X X
Expected close date De te verwachten datum dat deal gesloten wordt X X X
Deal value Waarde van deal X X X
Pipeline stage Fase waarin lead zich bevindt X X X
Aantal dagen stage Dagen dat lead zich in deze stage bevindt X X X
Won, Lost Gewonnen of verloren deal X X X
Owner Eigenaar van de lead X X X
Files Files die bij lead, persoon of bedrijf worden gevoegd X X X
Deal title Titel van de lead X X X
Pipeline Welke pipeline zit de lead X X X