Algemene Voorwaarden

Versie 3.2 (september 2023)

 

Artikel 1: Definities

De onderstaande begrippen hebben de volgende betekenis:

Abonnement
Bepaalt in welke mate Opdrachtgever recht heeft op Diensten en/of functionaliteiten van het Platform en/of toegang heeft tot de Database. Op Abonnementen zijn Abonnement fees van toepassing.
LET OP. Nieuwe Abonnementen zijn vanaf 1 juli 2022 niet meer af te sluiten. 

Account
Een Account zijn de unieke inloggegevens met de daaraan verbonden data die horen bij een Opdrachtgever of een Freelancer en het mogelijk maken in te loggen op het Platform. Een Account is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Database
Een collectie van Profielen van Freelancers die al dan niet publiekelijk bereikbaar zijn via het Platform. 

Diensten
De dienstverlening van medewerkers van Jellow om Opdrachtgever en Freelancer met elkaar te verbinden

Freelancer
De natuurlijke- of rechtspersoon die als zelfstandig professional werkzaam is en in het bezit is van een KvK nummer en zijn of haar Profiel online registreert voor opname in de Database.

Freelance pool
Een selectie van Profielen uit Database die gekoppeld zijn aan Opdrachtgever, al dan niet exclusief. Een Freelance pool kan op verzoek van Opdrachtgever gedeeld worden met andere Opdrachtgevers.

Gebruiker
Een natuurlijke- of rechtspersoon met een Account op het Platform.

Inhuur
Het proces waarbij de Opdrachtgever met de Freelancer overeenkomt om één of meerdere specifieke Opdrachten uit te voeren. Een ‘Inhuur’ kan bestaan uit één enkele Opdracht of meerdere opeenvolgende Opdrachten die gedurende een bepaalde periode worden uitgevoerd.

Jellow
Jellow Holding BV, KvK nummer: 56519559, Nieuwe Haven 25, 1411 SG, Naarden en Jellow Nederland BV, KvK nummer: 71693955, Nieuwe Haven 25, 1411 SG, Naarden.

Jellow Club
Een community waar Freelancers elkaar kunnen vinden en informatie met elkaar kunnen delen. 

Jellow Contracting
De door Jellow aangewezen partij die zorg draagt voor de contractuele en financiële administratie voor de Freelancer en de Opdrachtgever bij Inhuur via Jellow.

Jellow Service
Opdrachtgever kan kiezen uit 3 typen: Jellow Go, Jellow Standaard en Jellow Enterprise.
Deze keuze bepaalt in welke mate Opdrachtgever recht heeft op Diensten en/of functionaliteiten van het Platform en/of toegang tot de Database. Bij Jellow Service zijn Service fees van toepassing als het tot een Inhuur komt. Zie voor meer informatie www.jellow.nl/pricing.

Opdrachtgever
Elke onderneming, dus geen particulieren, die gebruik maakt van de Diensten en/of het Platform van Jellow. Opdrachtgevers worden vertegenwoordigd door één of meerdere Gebruikers met een Opdrachtgever Account. 

Opdracht
Een specifieke taak, project of werkzaamheden die de Freelancer zal uitvoeren voor de Opdrachtgever. Deze Opdracht omvat vaak details zoals de aard van het werk, de verwachte resultaten, de deadlines, aantal uren in de week, duur van de Opdracht, indicatie uurtarief en eventuele andere relevante specificaties.

Overeenkomst
De contractuele relatie tussen Partijen tot stand gekomen door middel van een online registratie en/of het tekenen van een contract en/of het akkoord gaan met een offerte, op grond waarvan hij of zij gebruik mag maken van de Diensten en/of de Database en waar deze voorwaarden van toepassing op zijn.

Partijen
Zijn Opdrachtgevers, Freelancers, Jellow, andere Gebruikers en Jellow Contracting.

Platform
De online omgeving aangeboden door Jellow, waar Gebruikers met hun Account kunnen inloggen. 

Profiel
Alle informatie die is aangeleverd door of over de Freelancer die wordt opgeslagen door Jellow met als doel een Gebruiker een duidelijk en actueel beeld te geven van de Freelancer. Een Profiel kan bestaan uit het CV van de Freelancer, beoordelingen, tarief, beschikbaarheid, contactgegevens en/of overige informatie.

Service fee
Opdrachtgevers die geen Abonnement hebben of Opdrachtgevers met een Abonnement die kiezen voor Jellow Contacting zijn Jellow een vergoeding verschuldigd bij elke Inhuur. Deze verplichte vergoeding bij een Inhuur is een onderdeel van de Overeenkomst tussen Opdrachtgevers en Freelancers. Het dient om eerlijke compensatie te waarborgen, het onderhoud van dienstverlening te financieren en transparantie te bevorderen. Het is daarom belangrijk dat alle partijen zich bewust zijn van deze financiële verplichtingen bij een Inhuur.

Artikel 2: Aanmelden Platform, totstandkoming Overeenkomst en gebruik Platform

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Gebruiker die zich via het Platform heeft aangemeld en/of gebruik maakt van zijn of haar Account en/of een Overeenkomst met Jellow is aangegaan.

2.2 Iedere keer dat een Gebruiker gebruik maakt van of toegang heeft tot het Platform en/of de Database, worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide Partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.3 Iedere Gebruiker krijgt een Account of maakt deze zelf aan via het Platform van Jellow. Dit Account is persoonlijk, niet overdraagbaar en mag niet gedeeld worden.

2.4 Na aanmelding ontvangt Gebruiker een email en/of een verificatie code om toegang te krijgen tot het Account. Jellow behoudt het recht om toegang tot het Account weer in te trekken, bijvoorbeeld als blijkt dat:

 

 • een Opdrachtgever direct of indirect te maken heeft met arbeidsbemiddeling, 
 • een Freelancer geen freelance werkzaamheden verricht, 
 • een Freelancer niet voldoet aan wettelijk gestelde eisen voor freelance werk, 
 • een Freelancer niet bereid is de door Jellow gevraagde data aan te leveren om zijn of haar Profiel compleet te maken.
 • Een Opdrachtgever niet tot betaling overgaat na het verstrijken van de betalingstermijn.

2.5 Jellow heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een aanmelding verzoek te weigeren of een reeds aangemaakt Account te deactiveren, blokkeren en/of te verwijderen.

2.6 Opdrachtgevers mogen vertegenwoordigd worden door meerdere Accounts, elk gekoppeld aan één unieke Gebruiker.

2.7 Iedere Gebruiker heeft de verplichting om alle door hem of haar ingevoerde gegevens te controleren, onjuistheden naar beste vermogen te vermijden, en onjuistheden in de reeds verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde condities, alsmede wijzigingen daarna, onverwijld aan Jellow te melden c.q. op het Platformte te corrigeren. De Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem of haar ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door Jellow, eventuele gevraagde bewijsstukken overleggen, zoals bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen, Curriculum Vitae en uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.8 Als Jellow en/of haar partners, na goedkeuring van of na mededeling aan de Gebruiker, gegevens toevoegt aan het Profiel van de Gebruiker ook dan valt de verantwoordelijkheid zoals genoemd in artikel 2.7 van de voorwaarden ook bij de Gebruiker. Voorbeelden van gegevens die door Jellow en/of haar partners kunnen worden toegevoegd zijn het CV, de profielfoto, het uurtarief, NAW-gegevens, beschikbaarheid, locatie, tags, etc.

2.9 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de inloggegevens van zijn of haar Account. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet toegestane gebruik van zijn of haar Account en de uit hoofde van zijn of haar registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Jellow onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn of haar Account.

2.10 Gebruiker garandeert dat hij of zij zich zal onthouden van enige handeling die functionaliteit van het Platform en/of de data in Database schaadt dan wel ertoe kan leiden dat data uit de Database voor derden toegankelijk wordt zonder toestemming van Jellow. Gebruiker zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Database en/of het Platform. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:

 • Het plaatsen of versturen via het Platform van onvolledige, foutieve of onjuiste informatie of informatie die niet van de Gebruiker zelf is; 
 • Het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd;
 • Het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via het Platform of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de Database (‘spideren’/’harvesten’/’uitmelken’);
 • Enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infrastructuur van het Platform en/of Database;
 • Het invoeren of versturen van data met als doel toegang te krijgen tot data die normaliter niet met Gebruiker via deze weg gedeeld zou worden (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend via ‘injection’ en/of ‘cross-site scripting’);
 • Het invoeren, aanpassen of verwijderen van data van andere Gebruikers zonder expliciete toestemming van Jellow.

Jellow behoudt zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot het Platform en/of Database op te schorten danwel het Profiel van een Freelancer te verwijderen. Tevens behoudt Jellow zich het recht voor om oneigenlijk gebruik van een Gebruiker tot het Platform en/of Database strafrechtelijk te vervolgen.

2.11 Opdrachtgever gaat akkoord met het vermelden van naam en logo van de Opdrachtgever op het Platform en in marketing-gerelateerde uitingen van Jellow.

2.12 Iedere Opdrachtgever wijst tenminste één contactpersoon aan die de communicatie verzorgt tussen Opdrachtgever en Jellow. Zowel Jellow als deze contactpersoon zijn tijdens kantooruren goed bereikbaar. Zolang deze persoon niet is aangewezen is dat automatisch de eerste Gebruiker die zich namens de Opdrachtgever inschrijft. Als Opdrachtgever over een periode van 4 weken niet bereikbaar is mag Jellow er vanuit gaan dat Opdrachtgever niet langer actief is en eventuele open Opdrachten sluiten en de Opdrachtgever verwijderen.

2.13 Indien Opdrachtgever behoort tot een groep in de zin van artikel 2:24b BW, worden tot de groep behorende juridische entiteiten anders dan Opdrachtgever, als derden beschouwd. In geval van interesse van groepsmaatschappijen van Opdrachtgever voor het Platform en de Diensten van Jellow dienen zij een separate Overeenkomst met Jellow aan te gaan.

2.14 De Overeenkomst met Opdrachtgever gaat in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt aangegaan voor een vooraf afgesproken periode en wordt automatisch verlengd aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Opzeggen dient te geschieden voor het aflopen van de huidige Overeenkomst door dit schriftelijk door te geven aan Jellow. Jellow zal de opzegging binnen 1 week bevestigen. Alleen deze bevestiging van Jellow dient als bewijs dat de Overeenkomst is opgezegd.

2.15 De Overeenkomst met Freelancer gaat in op de datum van inschrijving en wordt aangegaan voor periode van onbepaalde tijd. Opzeggen kan door het Account te verwijderen.

2.16 Na Opzegging zal het Account van de Opdrachtgever (en de daarbij behorende Gebruikers) en Freelancer binnen 1 week na de einddatum van de Overeenkomst worden verwijderd. Naast het Account wordt ook alle data waaronder, maar niet uitsluitend, informatie uit het Profiel, Opdrachten en berichten verwijderd op uitzondering van die data die vallen onder de wettelijke bewaarplicht. 

Artikel 3: Contractpartijen

3.1 Jellow onderscheidt 4 contract Partijen: de Opdrachtgever, de Freelancer, Jellow Contracting (uitgevoerd door partners van Jellow, zoals Compliance Factory of Younited) en Jellow.

3.2 Opdrachtgevers die van Jellow Service gebruik maken zijn verplicht om de Inhuur van de Freelancer via Jellow Contracting te laten verlopen. Opdrachtgever die een Abonnement hebben kunnen er voor kiezen om de Inhuur van de Freelancer via Jellow Contracting (via de knop ‘Inhuur’) te laten verlopen, of dit buiten Jellow Contracting om te regelen, bijvoorbeeld via een eigen broker. 

3.2 In het geval dat de Inhuur van de Freelancer door Opdrachtgever via Jellow Contracting verloopt zijn Opdrachtgever, Jellow Contracting en de Freelancer de contract Partijen. De afspraken tussen deze Partijen onderling worden geregeld door Jellow Contracting. 

3.3 Een contractpartij kan haar rechten en/of verplichtingen onder een Overeenkomst met Jellow niet overdragen aan een derde zonder schriftelijke instemming van Jellow.

3.4 Rol van Jellow

 • Jellow faciliteert een Platform met een Database en daarbij behorende Diensten waarmee Opdrachtgevers en Freelancers met elkaar in contact kunnen komen.
 • Marketing, Social Media en PR/communicatie worden ingezet en gefinancierd door Jellow om meer naamsbekendheid te genereren en (in)direct ook om meer Freelancers en Opdrachtgevers aan te trekken. 
 • Jellow is het eerste aanspreekpunt voor al die zaken die te maken hebben met het Platform, de Database en de Diensten.

3.5 Relatie Freelancer en Jellow

 • Iedere Freelancer maakt zelf een Profiel aan. Jellow behoudt het recht voor om een Profiel te verbergen of verwijderen als het Profiel niet compleet (genoeg) of actief is.
 • Een Freelancer houdt zijn of haar Profiel, inclusief de indicatie van zijn/haar beschikbaarheid ‘up to date’ door deze aan te passen in het Profiel. Jellow behoudt het recht om de Freelancer te informeren en de beschikbaarheid aan te passen naar status ‘onbekend’  als deze geruime tijd onveranderd is.
 • Op verzoek van de Freelancer mag Jellow data uit het door Freelancer aangeleverde CV of LinkedIn profiel toevoegen aan het Profiel van Freelancer. Het is de verantwoordelijkheid van Freelancer dat de aangeleverde data correct en up-to-date is.
 • Jellow behoudt zich te allen tijden het recht voor bepaalde Freelancers onzichtbaar te maken, te blokkeren, deactiveren en/of te verwijderen. Op verzoek van de Freelancer zal Jellow haar beslissing toelichten.
 • Freelancer heeft het fatsoen om adequaat te reageren op berichten en/of Opdrachten van Opdrachtgevers en/of Jellow.

3.6 Relatie Opdrachtgever en Jellow

 • Jellow geeft Opdrachtgever toegang tot (een gedeelte van) de Database, zoals overeengekomen tussen Opdrachtgever en Jellow in de Overeenkomst.
 • Opdrachtgever zal op geen enkele wijze data uit Jellow kopiëren, opslaan, doorsturen en/of beschikbaar stellen aan derden zonder de voorafgaande goedkeuring van de betreffende Freelancer(s). Uitzondering hierop is het doorsturen van één of meerdere profielen via het Platform aan één of meerdere collega’s te beoordeling van de Freelancer(s).
 • Opdrachtgever zal op geen enkele wijze Freelancers die buiten de Freelance pool van Opdrachtgever vallen direct benaderen voor andere commerciële activiteiten anders dan die direct te maken hebben met een Opdracht die via het Platform geadverteerd wordt.
 • Jellow is op geen enkele manier aansprakelijk en of verantwoordelijk voor de directe en indirecte gevolgen welke kunnen voortvloeien uit communicatie tussen Opdrachtgever en Freelancer. 
 • Communicatie tussen Opdrachtgever en Freelancer start altijd met een bericht of een Opdracht via het Platform van Jellow. Zodra Jellow de contactgegevens van de Freelancer zichtbaar maakt voor de Opdrachtgever kan er ook buiten Jellow om contact worden gezocht, bijvoorbeeld via email of telefoon.
 • Opdrachtgever heeft het fatsoen om adequaat te reageren op berichten die hij op zij ontvangt van Freelancers en/of Jellow.
 • Jellow behoudt zich te allen tijde het recht bepaalde Accounts te blokkeren, deactiveren en/of te verwijderen. Op verzoek van de Opdrachtgever zal Jellow haar beslissing toelichten.

Artikel 4: Gebruik van de Database

4.1 Opdrachtgevers in het bezit van een lopende Overeenkomst én een goedgekeurd Account hebben toegang tot het Platform en het publieke deel van de Database of een onderdeel hiervan als dit is overeengekomen, alsmede de Profielen in de Freelance pool van Opdrachtgever. 

4.2 Jellow heeft toegang tot alles. 

4.3 Freelancers hebben alleen toegang tot het eigen Profiel en de Opdrachten die met hem of haar gedeeld zijn, dan wel publiekelijk beschikbaar zijn. Freelancers hebben geen toegang tot de Profielen van andere Freelancers, tenzij deze andere Freelancers hier, al dan niet expliciet, akkoord mee zijn gegaan, bijvoorbeeld door zich aan te sluiten bij de Jellow Club.

4.3 Jellow mag Gebruiker na het inloggen om een extra validatie vragen door bijvoorbeeld een unieke code uit een SMS of e-mail in te laten voeren alvorens toegang te verschaffen tot Platform. 

4.4 Omdat de controle van de authenticiteit van Gebruikers op het internet moeilijk is, kan Jellow er niet voor in staan dat elke Freelancer degene is, die hij voorgeeft te zijn.

4.5 Om de veiligheid te bevorderen mag Jellow metadata over de inlogpogingen bijhouden. Metadata kan bijvoorbeeld bestaan uit apparaat-, browser-, internetverbinding-, en/of locatie-identificerende gegevens.

Artikel 5: Selecties maken, opdrachten uitzetten en Inhuur

5.1 Opdrachtgever in het bezit van een lopende Overeenkomst én een goedgekeurd Account kan in de Database alle Profielen zien van de Freelancers, selecties maken en onbeperkt Opdrachten uitzetten 

5.2 Opdrachtgever kan rechtstreeks communiceren met alle Freelancers die gereageerd hebben op een Opdracht welke is uitgezet door Jellow en/of de Opdrachtgever zolang de Opdracht loopt en de Overeenkomst nog niet is afgelopen.

5.3 De Opdrachtgever onderhandelt zelf met een Freelancer over de duur van te verrichten werkzaamheden, het aantal uren per week, het uiteindelijke uurtarief en de eventuele opslag voor reis- en verblijfskosten.

5.4 Het uurtarief van de Freelancer zoals deze staat vermeld op het Platform is altijd exclusief btw en exclusief eventuele door de Freelancer en Opdrachtgever overeen te komen opslag op het uurtarief voor bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten en exclusief de Service fee welke Opdrachtgever mogelijk verschuldigd is aan Jellow zoals verder uitgewerkt in dit Artikel 6. Het uurtarief vermeld op het Profiel van Freelancers is een indicatie, waaraan geen rechten ontleend mogen worden.

5.5 In het geval Opdrachtgever geen Abonnement heeft en gebruikt maakt van Jellow Service zal de Inhuur van een Freelancer door een Opdrachtgever financieel en contractueel geregeld moeten worden door Jellow Contracting. Opdrachtgever mag Freelancer niet buiten Jellow Contracting om voor een Opdracht Inhuren als Freelancer via Jellow benaderd is voor deze Opdracht, tenzij Opdrachtgever een Abonnement heeft waarin dit nadrukkelijk toegestaan wordt en/of Opdrachtgever en Jellow dit expliciet zijn overeengekomen voorafgaand aan de Inhuur. 

5.6 Mocht het vermoeden bestaan dat Opdrachtgever en/of Freelancer buiten Jellow Contracting om alsnog tot Inhuur overgaan terwijl dat wel via Jellow Contracting zou moeten lopen, dan zal Jellow hierover contact opnemen. Mocht Opdrachtgever en/of Freelancer niet bereikbaar zijn na herhaald verzoek per email om contact op te nemen met Jellow, dan heeft Jellow het recht om een factuur te sturen naar Opdrachtgever en/of Freelancer met een bedrag gelijk aan het aantal uren van de Opdracht vermenigvuldigd met de Service Fee zoals verder uitgewerkt in dit Artikel 6. 

5.7 In het geval Opdrachtgever een Abonnement heeft waarin Inhuur buiten Jellow Contracting om toegestaan wordt, dan heeft Opdrachtgever de keuze om de Inhuur zelf te regelen of Jellow Contracting in te schakelen. Wordt gekozen voor Jellow Contracting dan zal de Inhuur financieel en contractueel geregeld worden door Jellow Contracting.

5.8 Bij Inhuur via Jellow Contracting zal een vooraf afgesproken Service fee in rekening worden gebracht per gefactureerd uur. Deze Service fee wordt door Jellow Contracting in rekening gebracht bij Opdrachtgever en komen dus bovenop het tarief welke is afgesproken met Freelancer. Alle tarieven zijn exclusief btw.

5.9 Bij Inhuur van Freelancer door Opdrachtgever, al dan niet via Jellow Contracting, dienen zowel Opdrachtgever als Freelancer alle mogelijk zorg te dragen dat Inhuur in overeenstemming is met wet- en regelgeving die van toepassing is op deze Inhuur. Denk hierbij aan Wet DBA, KvK registratie, etc.

5.10 De Inhuur van de Freelancer via Jellow Contracting wordt gestart via de optie ‘Inhuur’. De Opdrachtgever is gehouden alle informatie te delen met Jellow Contracting met betrekking tot de Inhuur van de Freelancer. Jellow Contracting zal daar waar nodig Opdrachtgever en Freelancer ondersteunen met de afronding van alle contractuele en financiële zaken. Jellow Contracting heeft het recht relevante controles uit te voeren, zoals een KvK check, een kredietcheck, en/of toetsen of de Opdracht voldoet aan alle wet en regelgeving (Wet DBA, etc) rondom de Inhuur van Freelancers. Jellow Contracting behoudt het recht om af te zien van de Inhuur, bijvoorbeeld als voornoemde controles niet de beoogde resultaten opleveren. In dat geval treedt Opdrachtgever eerst met Jellow in contact om op zoek te gaan naar een passende oplossing. 

5.11 Indien de Opdrachtgever besluit de Freelancer in vaste dienst te nemen, betaalt de Opdrachtgever een bemiddelingsfee van 15% van het bruto jaarsalaris van de Freelancer, inclusief vakantiegeld en eventuele bonussen.

Artikel 6. Service Fee bij Inhuur

6.1 De Service fee komt als volgt tot stand

 • Aantal Gewerkte Uren: Dit verwijst naar het aantal uren dat de Freelancer aan de Opdracht heeft besteed.
 • Uurtarief van de Freelancer: Dit is het overeengekomen uurtarief dat de Freelancer ontvangt voor zijn of haar diensten.
 • Percentage: Het percentage dat wordt toegepast op het aantal gewerkte uren en het uurtarief van de Freelancer. Dit percentage is 15%, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Voorbeeld berekening service fee

Stel een Freelancer en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Freelancer €80 per uur (exclusief BTW) ontvangt per gewerkt uur en dat de Freelancer in totaal 400 uur heeft gewerkt aan de Opdracht (de Inhuur). De totale Service fee voor Jellow bedraagt in dit geval:

 • 400 uur x €80 x 15% = €4.800 

De Service fee wordt maandelijks in rekening gebracht op basis van het daadwerkelijk aantal gewerkte uren in de afgelopen maand. In sommige gevallen kan het zijn dat de Service fee op een andere frequentie in rekening wordt gebracht. Denk hierbij aan een afkoop (zie verderop) of een Inhuur via een broker die een andere frequentie aanhoudt.

 

Artikel 7. Duur van de Inhuur

7.1 De Inhuur van de Freelancer door Opdrachtgever is initieel gebaseerd op een Overeenkomst voor een bepaalde duur, uitgedrukt in uren. Tot 2080 uur loopt de Inhuur via Jellow. Na deze periode heeft de Opdrachtgever de volgende opties:

 • Optie 1: De Opdrachtgever kan ervoor kiezen om de Freelancer kosteloos in dienst te nemen of zelf onder contract te nemen. In dit geval eindigt de Inhuur via Jellow.
 • Optie 2: De Opdrachtgever kan ervoor kiezen om de Inhuur van de Freelancer voort te zetten via Jellow.

7.2 Het is aan de Opdrachtgever zelf om aan te geven als voor optie 1 gekozen wordt. Jellow is niet verantwoordelijk voor het niet of niet tijdig melden van het feit dat de 2080 reeds behaald is.

7.3 Het is Opdrachtgever, tot het moment dat Opdrachtgever ingevolge een Freelance Opdracht (inclusief eventuele verlengingen) 2080 uren in rekening is gebracht, zonder schriftelijke toestemming van Jellow niet toegestaan een betrekking aan te gaan met Freelancer. Hierbij wordt onder het aangaan van een betrekking verstaan:

 • het aangaan van enige Overeenkomst betreffende hetzelfde of ander werk tussen Freelancer en Opdrachtgever; en/of
 • het via een derde laten inzetten van Freelancer ten behoeve van Opdrachtgever voor hetzelfde of ander werk; en/of
 • het aangaan van een Overeenkomst tussen Freelancer en een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

7.4 Indien Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in artikel 7.3 van dit artikel een betrekking met Freelancer aangaat, is Opdrachtgever aan Jellow een bedrag verschuldigd van 40% van het laatst geldende honorarium van Freelancer over 2080 uren minus de reeds op basis van de betreffende Freelance Opdracht (inclusief eventuele verlengingen) in rekening gebrachte uren.

7.5 Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Jellow met een (aspirant) Freelancer in contact is gekomen zonder dat terzake de inzet van de betreffende Freelancer een Freelance Opdracht tot stand komt en de (potentiële) Opdrachtgever binnen zes maanden nadat dit contact tot stand is gekomen een betrekking aangaat (als bedoeld in lid 3 van dit artikel) met de betreffende (aspirant) Freelancer, is Opdrachtgever een bedrag van € 10.000 exclusief BTW verschuldigd.

Artikel 8: Afkoop van de Inhuur

8.1 In het geval dat de Opdrachtgever de Freelancer rechtstreeks of via een andere partij wil contracteren vanaf de start van de Inhuur en/of voordat de 2080 uur is bereikt, zijn de volgende regels van toepassing:

 • De Opdrachtgever betaalt een afkoopbedrag dat gelijk is aan de Service fee die Jellow zou ontvangen gedurende deze Inhuur. Deze wordt vooraf in één keer gefactureerd. Bij een verlenging van de Inhuur zal er opnieuw een afkoopfactuur worden gegenereerd.
 • Ongeacht de duur van de Inhuur bedraagt een afkoopfactuur altijd minimaal €500.
 • Het maximale bedrag voor alle afkoopfacturen samen, die betrekking hebben op een Inhuur, is 2080 uur x 15% x het uurtarief van de Freelancer.
 • De afkoopfactuur wordt verstuurd bij de start van de Inhuur en/of de verlenging van een Inhuur. 

8.2 Jellow kan onder de volgende voorwaarden verlangen dat de Inhuur wordt afgekocht onder bovenstaande voorwaarden als:

 • Opdrachtgever een buitenlands bedrijf is
 • en/of Opdrachtgever niet geaccepteerd wordt na een credit check
 • en/of De totale Service fee van deze Inhuur kleiner is dan €500
 • De Freelancer geen Nederlands KvK nummer heeft

8.3 Deze regels zijn ontworpen om de financiële verantwoordelijkheden en transparantie tussen Opdrachtgevers, Freelancers en Jellow te waarborgen. Ze bieden duidelijkheid over de voorwaarden voor afkoop in verschillende situaties, wat bijdraagt aan een eerlijke en constructieve samenwerking. Het naleven van deze regels is van groot belang om een positieve en duurzame zakelijke relatie te onderhouden.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en garanties

9.1 Jellow kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van Jellow, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

9.2 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Jellow nimmer gehouden tot een schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Jellow gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Jellow tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

9.3 Jellow zal zich maximaal inspannen om het Platform en de Database online beschikbaar te houden. Mocht om welke reden dan ook het Platform en/of de Database niet toegankelijk zijn, dan zal Jellow binnen 1 werkdag ervoor zorgen dat Gebruikers weer (gedeeltelijk) gebruik kunnen maken van het Platform en/of de Database. Is het probleem niet binnen 1 werkdag op te lossen dan worden Gebruikers hierover ingelicht via de mail en/of zal er via het Platform (mits mogelijk) gecommuniceerd worden wat de status is van het probleem. Jellow zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit de onbereikbaarheid van het Platform en/of de Database. Jellow zal niet gehouden zijn tot voornoemde korting indien de oorzaak van de ontoegankelijkheid van het Platform en/of de Database is gelegen in de sfeer van overmacht, waaronder in deze context in ieder geval moet worden verstaan ontwrichting van digitale netwerken in Nederland en technische problemen bij toeleveranciers van Jellow.

9.4 Jellow geeft geen garanties met betrekking tot de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers of prestaties van het Platform en/of de Database.

9.5 Jellow kan niet garanderen dat Opdrachtgever één of meer Freelancers in de Database aantreft die geschikt is c.q. zijn voor Opdracht.

9.6 Jellow en Jellow Contracting zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventuele verkeerde keuze die Opdrachtgever heeft gemaakt bij het bepalen van de juiste Freelancer of die Freelancer heeft gemaakt bij het accepteren van de Opdracht.

9.7 Het risico op schade voortvloeiend uit door de Freelancer verrichte werkzaamheden en/of zijn aanwezigheid bij een Opdrachtgever, rust volledig bij Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever hierover andere afspraken wenst te maken, treedt Opdrachtgever hierover in overleg met Jellow Contracting en/of de Freelancer. Afwijkende afspraken kunnen aanvullende kosten voor Opdrachtgever met zich brengen.

9.8 Jellow garandeert dat Jellow Contracting geen beperkende voorwaarden richting de Opdrachtgever en Freelancer hanteert anders dan deze voorwaarden en die voorwaarden die nodig zijn voor een correcte contractuele en financiële afhandeling van de Opdracht. Hierbij zal de wet DBA of de vervanging hiervan als leidraad dienen.

9.9 Aansprakelijkheid kan niet worden verhaald op een partij die geen contractpartij is.

 

Artikel 10: Vergoedingen en Financiële afhandeling

10.1 Freelancers betalen niets voor het hebben van een Account. Zij kunnen zich dus gratis aanmelden en gebruik maken van het Platform en de Diensten van Jellow. 

10.2 Indien Opdrachtgever een Freelancer inhuurt en niet in het bezit is van een Abonnement, dan is Opdrachtgever een Service fee verschuldigd voor de contractuele en financiële administratie die komt kijken bij Inhuur. 

10.3 Opdrachtgevers in het bezit van een Abonnement betalen een Abonnement fee en optioneel een Service fee als Opdrachtgever gebruikt wenst te maken van Jellow Contracting bij een Inhuur.

10.4 Tenzij anders is overeengekomen geldt voor alle facturen een betalingstermijn van 30 dagen na (deel)factuurdatum.

10.5 Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Jellow eventuele buitengerechtelijke incassokosten, rente en aanmaningskosten verschuldigd.

10.6 Indien Jellow in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 11: Abonnementen

11.1 Na de contractperiode zal het Abonnement automatisch worden verlengd met telkens weer eenzelfde periode tenzij anders is overeengekomen.

11.2 Indien Opdrachtgever niet wenst te verlengen zal Opdrachtgever dit kenbaar maken voor het aflopen van het huidige Abonnement. Dit kan door een email te sturen naar [email protected]

11.3 Het Abonnement kan vroegtijdig beëindigd worden door Opdrachtgever. Er vindt dan geen restitutie plaats van de reeds vooruitbetaalde Abonnementskosten en zal de reeds verstuurde factuur niet gecrediteerd worden.

11.4 In alle gevallen, buiten de reeds in dit artikel genoemde gevallen, waarin naar het oordeel van Jellow sprake is van schending door Opdrachtgever van de verplichtingen uit de Overeenkomst, behoudt Jellow zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat voor Opdrachtgever enig recht op restitutie bestaat van reeds betaalde vergoedingen.

 

Artikel 12: Geheimhouding

12.1 Gebruiker en Jellow zijn, gedurende de looptijd van de Overeenkomst als ook na beëindiging daarvan, verplicht om tegenover derden absolute geheimhouding te betrachten omtrent alle vertrouwelijke gegevens betreffende de bedrijfsvoering van Partijen, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, tenzij de betreffende informatie van algemene bekendheid is, of de openbaarmaking van die gegevens wettelijk vereist is.

12.2 Iedere Gebruiker zal bij het gebruik van de Database de van toepassing zijnde privacy regelgeving naleven en gegevens ontleend aan de Database alleen opslaan en verwerken in overeenstemming met deze regelgeving. Jellow hanteert hierbij de richtlijnen en verplichtingen zoals vermeld zijn in de AVG.

 

Artikel 13: Intellectuele eigendom

10.1 Gebruiker erkent dat alle rechten, titels en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op en in: (i) alle technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van het Platform en (ii) de inhoud op of een deel van het Platform en Database en alle elementen die deel uitmaken van of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) van enige van voorafgaande, toebehoren aan Jellow. Door de Overeenkomst tussen Gebruiker en Jellow ontstaat geen (mede) eigendom van het voorgaande.

10.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Jellow noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of anderszins worden aangewend door Gebruiker voor een ander doel dan als beoogd in deze Overeenkomst. Gebruiker vrijwaart Jellow voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door Gebruiker.

 

Artikel 14: Overige bepalingen

14.1 Jellow gebruikt monitoring en andere middelen om misbruik en oneigenlijk gebruik van haar Diensten op te sporen. Gebruiker gaat akkoord dat Jellow deze middelen gebruikt worden om mogelijk misbruik op te sporen.

14.2 Zowel Opdrachtgever als Freelancer hebben de plicht om misbruik door andere Gebruikers of derden te melden bij Jellow indien dit misbruik wordt waargenomen.

14.3 Jellow hanteert een ‘Fair use policy’ bij het gebruik van de Diensten en het Platform.

14.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat gegevens over leeftijd, geslacht, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of etniciteit of enige andere soortgelijke informatie die door een Freelancer worden verstrekt, niet worden gebruikt in enige beslissing in verband met plaatsing.

14.5 Jellow streeft naar een continu optimalisatie van haar Diensten en dienstverlening. In dat kader behoudt Jellow zich het recht voor om het gebruik van het Platform en de Database tot en met Gebruikersniveau te monitoren en analyseren en eventueel Gebruikers te benaderen met concrete voorstellen voor een verbeterd gebruik en/of nieuwe functionaliteiten.

14.6. Jellow is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze algemene voorwaarden te wijzigen, zonder enige notificatie naar haar Gebruikers, tenzij vereist door de wet. De wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van kracht op het moment dat wij deze op de website publiceren. 

14.7 Alle content op het Platform en de samenstelling van content van de website, zoals tekst, plaatjes, logo’s, iconen, digitale downloads, audio clips en software zijn eigendom van Jellow en zijn beschermd met copyright.

 

Artikel 15: Geschillenbeslechting

15.1 Op elke Overeenkomst tussen Jellow en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen zullen worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van Amsterdam.


Appendix A. Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: mei 2018

U wordt verzocht de hiernavolgende Privacy statement van Jellow zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens. Een opsomming van de definities kan worden gevonden in de algemene voorwaarden .

 

Gegevens onderneming

De domeinnamen www.jellow.nl, www.jellow.be en hieraan gekoppelde subdomeinen hierna te noemen het Platform is een onderdeel van Jellow BV ingeschreven bij de kamer van koophandel in Amsterdam onder het nummer 34212731. Jellow is een online platform waar Freelancers en Opdrachtgevers bij elkaar worden gebracht.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Jellow gaat zorgvuldig om met gegevens van Gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Jellow doet de groots mogelijk effort om te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen of verwijderen.

Persoonlijke gegevens en derden

Jellow wijst u erop dat wanneer u uw persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, Jellow niet verantwoordelijk is voor het gebruik van die gegevens door die derden. Jellow raadt u daarom aan om de identiteit van de derde te controleren naar wie u uw persoonsgegevens verzendt.

Gebruikersgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Jellow Gebruikersgegevens vast in de Database. Welke gegevens worden opgeslagen en waarvoor deze gegevens gebruikt worden staat in Appendix D. Tenzij aangegeven in Appendix E, worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Jellow gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Jellow zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Jellow gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Jellow. Hierbij tracht Jellow rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt dit melden aan Jellow via de instellingen in uw Account.

Bezoekgegevens en cookies (cookiewet)

Om deze webPlatform goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een webPlatform op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u een Platform bezoekt. Zo onthoudt de webPlatform de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Platform alles opnieuw hoeft in te vullen. De meeste grote webPlatforms doen dit. Door het blijven gebruiken van deze webPlatform, ga je ermee akkoord dat cookies worden opgeslagen op je apparaat en hiermee gegevens worden verzameld. Jellow gebruikt de informatie uit deze cookies alleen voor het analyseren en verbeteren van de Platform en de dienstverlening. Jellow zal deze informatie niet met derden delen. Deze Platform maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

De volgende cookies worden door Jellow gebruikt.

 • Google Analytics (_dc_gtm_UA-30926823-1, gatUA-30926823-1, _ga en _gid). Zie verderop voor meer uitleg over ons gebruik van Google Analytics.
 • Hotjar wordt door ons gebruikt om te analyseren hoe gebruikers de Platform gebruiken. Waar klikken ze op, waar gaan ze achtereenvolgens naar toe, etc.
 • Intercom (intercom-id-uoj5nbx9, intercom-lou-uoj5nbx9 en intercom-session-uoj5nbx9). Intercom gebruiken we voor de chat functionaliteit tussen de Gebruiker en Jellow.
 • Jellow (check country en auth). Dit zijn de cookies van Jellow zelf. Check country slaat het land op waar de gebruiker vandaag komt. Auth is alleen voor Opdrachtgevers om te bepalen of ‘2 way’ verificatie gevraagd moet worden bij inloggen.

We meten aan de hand van cookies hoeveel bezoekers op onze webPlatform komen met Google Analytics. Google Analytics houdt bij welke pagina’s je bezoekt, hoe je hier op gekomen bent en basisinformatie over je computer. De informatie die we verzamelen helpt ons te begrijpen welke delen van onze webPlatform het goed doen, hoe bezoekers op de webPlatform terecht komen, etc. Zoals de meeste webPlatforms, gebruiken we deze informatie om onze webPlatform te verbeteren, voor jou.

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de webPlatform niet (naar behoren) werken.

In Jellow staan een aantal “sharing/deel/like” buttons van social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google). Deze buttons zetten ook cookies neer, gerelateerd aan hun domain.

Links met andere webPlatforms

Als u een externe link volgt waarmee u onze Platform verlaat en op een andere Platform terechtkomt, dient u te beseffen dat Jellow geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere webPlatform. Jellow aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Jellow er daadwerkelijk vooraf van op de hoogte was dat de inhoud van die andere webPlatform onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Jellow die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dergelijke gelinkte webPlatforms kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor de Platform van Jellow gelden. Jellow raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

Beveiliging gegevens

Jellow respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Jellow. Deze Database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Jellow, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Jellow spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Jellow is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Jellow.

Algemene voorwaarden

Jellow hanteert Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Jellow alsmede het gebruik van Platform. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op Platform. Als u nog vragen heeft over het Privacybeleid van Jellow, neemt u dan contact op met het op Platform vermelde contactadres. Jellow behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig Platform voor een update.

 


Appendix B. Disclaimer

Laatst gewijzigd: mei 2018

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van Platform www.Jellow.nl (hierna: de “Platform”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

Informatie en communicatie

Jellow besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Platform. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) Platform volledig en/of juist is. U aanvaardt dat Platform alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op Platform op het moment van gebruik (“as is basis”).

Jellow is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie.

Verder is Jellow niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van Platform of het onvermogen om Platform te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen. Jellow.nl garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan. Jellow.nl is te allen tijde bevoegd om de inhoud van Platform aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen – inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Jellow.nl of haar licentiegevers, met uitzondering van content die door uzelf wordt ontsloten via Platform. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Jellow.nl, is het u niet toegestaan om de inhoud van Platform openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruikte maken van Platform en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van Platform (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de zin van de Databankenwet. Verwijzingen naar Platforms van derden Platform kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar Platforms van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze Platforms heeft Jellow.nl geen zeggenschap. Jellow.nl accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze Platforms.

Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van Platform alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van Platform, kunt u contact met ons opnemen.