Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer | Notices

Algemene Voorwaarden

Versie 1.2 (februari 2016)

Artikel 1: Definities

In het kader van de dienstverlening door Jellow hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:
 • “Account": Profiel dat hoort bij Opdrachtgever of Professional en mits goedgekeurd toegang geeft tot de diensten en Database van Jellow of een gedeelte daarvan.
 • “Broker”: de door Jellow aangewezen partij die zorg draagt voor de financiële en contractuele administratie voor Professional bij inhuur via Jellow.
 • “Database”: een online Database van Professionals die zijn ingedeeld in een specifiek Vakgebied en die bereikbaar zijn via Site. De Database bevat Profielen die op basis van het CV of het LinkedIn profiel van iedere Professional zijn samengesteld.
 • “Eigen netwerk”: een eigen Database binnen Database van Jellow, waar alle Professionals staan opgenomen die door Opdrachtgever zijn uitgenodigd om zich aan te sluiten bij Eigen netwerk van Opdrachtgever. Deze Professionals zijn in Database herkenbaar aan het logo van Opdrachtgever.
 • “Gebruiker”: Opdrachtgever of Professional (inclusief de medewerkers van Opdrachtgever) met een goedgekeurd Account, die gebruik wil maken van Database en/of diensten van Jellow.
 • “Kwaliteitscontrole”: de door Partner uit te voeren Kwaliteitscontrole op Professionals die in Database worden of zijn opgenomen, een en ander zoals nader uiteengezet in artikel 3.6.2.
 • “Opdrachtgever”: een onderneming die Overeenkomst afsluit met Jellow, omdat zij geïnteresseerd is om via Jellow in contact te komen met Professionals teneinde deze Professionals werkzaamheden bij haar te laten verrichten.
 • “Overeenkomst”: de contractuele relatie tussen Jellow en Opdrachtgever c.q. Professional, tot stand gekomen door middel van een online registratie en/of het tekenen van het contract, op grond waarvan hij of zij gebruik mag maken van de dienstverlening en Database van Jellow via Site, waar deze voorwaarden onderdeel van zijn.
 • “Partner”: een partij die Overeenkomst heeft met Jellow en beschikt over kennis, een netwerk en contactgegevens van Professionals die geïnteresseerd zijn om in Vakgebied waarin Partner gespecialiseerd is werkzaamheden te verrichten.
 • “Profiel”: alle informatie van Professional en Opdrachtgever die wordt opgeslagen bij Jellow en wordt gebruikt voor het samenbrengen van Opdrachtgever en Professional met of zonder hulp van Partner.
 • “Professional”: een persoon die als interim Professional op zoek is naar (tijdelijke) werkzaamheden bij Opdrachtgever en zich daarvoor online registreert voor opname in de online Database van Jellow.
 • “Site”: www.jellow.nl.
 • “Vakgebied”: Vakgebied is een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waar Professionals zich in kunnen specialiseren.

Artikel 2 - Aanmelden Site, totstandkoming Overeenkomst en gebruik Site

2.1 Jellow is een dienstverlenend bedrijf dat via haar Site Professionals en Opdrachtgevers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen in de diverse Vakgebieden die door een Partner worden beheerd. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Professional en Opdrachtgever die zich online aanmeldt voor Database/Diensten van Jellow en/of een contract met Jellow is aangegaan.

2.2 Iedere keer dat een Gebruiker gebruik maakt van of toegang heeft tot Site en/of Database, worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.3 Overeenkomst komt schriftelijk tot stand en/of door de digitale inschrijving via Site door (een medewerker verbonden aan) Opdrachtgever of Professional en de schriftelijke c.q. digitale bevestiging daarvan door Jellow.

2.4 Iedere Gebruiker krijgt Account of maakt deze zelf aan via Site van Jellow. Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5 Na aanmelding ontvangt Gebruiker een email en/of een verificatie code om Account te activeren. Alle Gebruikers worden vervolgens gescreend. Om Account goed te keuren wordt er o.a. gekeken of Opdrachtgever niet direct of indirect een intermediair is of direct te maken heeft met arbeidsbemiddeling en of Professional voldoet aan Kwaliteitscontrole die geldt voor Vakgebied. Het is uiteindelijk aan Jellow om Account wel of niet goed te keuren.

2.6 Jellow heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een inschrijvingsverzoek te weigeren.

2.7 Per Opdrachtgever kunnen meerdere Accounts worden aangemeld.

2.8 Iedere Gebruiker heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde condities, alsmede wijzigingen daarna, onverwijld aan Jellow te melden c.q. op Account en/of Profiel aan te passen. De Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door Jellow, deze gevraagde bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen en uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze laatste is alleen van toepassing voor Professionals.

2.9 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn Gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle, al dan niet toegestane, gebruik van zijn wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Jellow onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en wachtwoord.

2.10 Gebruiker garandeert dat hij zich zal onthouden van enige handeling die functionaliteit van Site en/of Database schaadt dan wel ertoe kan leiden dat Database voor derden toegankelijk wordt. Gebruiker zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van Database en/of Site. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan:
 • het plaatsen of versturen naar Site van onvolledige, foutieve of onjuiste biografische informatie die niet van Gebruiker zelf is;
 • het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd;
 • het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via Site of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van Database ('spideren'/'harvesten'/'uitmelken');
 • enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infrastructuur van Site en/of Database;
In geval van (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik, behoudt Jellow zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot Site en/of Database op te schorten danwel Profiel van Professional te verwijderen.

2.11 Opdrachtgever gaat akkoord met het vermelden van naam en logo van Opdrachtgever op Site.

2.12 Iedere Opdrachtgever wijst één contactpersoon aan (en een tweede persoon) die de communicatie verzorgt tussen Opdrachtgever en Jellow. Zowel Jellow als deze contactpersoon zijn tijdens kantooruren goed bereikbaar (responstijd van 4 uur). Zolang deze persoon niet is aangewezen is dat automatisch de eerste Gebruiker die zich namens Opdrachtgever inschrijft.

2.13 Indien Opdrachtgever behoort tot een groep in de zin van artikel 2:24b BW, worden tot de groep behorende juridische entiteiten anders dan Opdrachtgever, als derden beschouwd. In geval van interesse van groepsmaatschappijen van Opdrachtgever voor de diensten van Jellow dienen zij een separate Overeenkomst met Jellow aan te gaan.

2.14 Overeenkomst met Professional gaat in op de datum van totstandkoming van Overeenkomst en wordt aangegaan voor een onbepaalde tijdperiode. Na schriftelijke opzegging zal Account van Professional binnen 1 maand worden verwijderd.

Artikel 3 – Contractpartijen

3.1 Jellow onderscheidt vijf contract partijen: Partner, Opdrachtgever, Professional, Broker en Jellow.

3.2 Bij inhuur via Jellow (via de knop ‘inhuur’) zijn Opdrachtgever, Broker en Professional de contract partijen. De afspraken tussen deze partijen onderling worden geregeld door Broker.

3.3 Een contractpartij kan haar rechten en/of verplichtingen onder Overeenkomst met Jellow niet overdragen aan een derde zonder de schriftelijke instemming hiermee van Jellow.

3.4 Rol van Jellow

3.4.1 Jellow is geen intermediair, detacheerder of arbeidsbemiddelaar of iets van deze aard.

3.4.2 Jellow faciliteert een Site met een Database, waardoor Opdrachtgevers rechtstreeks in contact kunnen komen met de best beschikbare Professionals.

3.4.3 Jellow zorgt via de software voor de communicatie met Professionals, zodat Profiel en de beschikbaarheid van deze Professionals zo goed als mogelijk ‘up to date’ is.

3.4.4. Jellow ontwikkelt nieuwe functionaliteiten voor Site en Database. Opdrachtgevers, Partners en Professionals kunnen hierbij adviseren en invloed uitoefenen op de prioriteiten.

3.4.5 Jellow gaat actief op zoek naar nieuwe Partners voor nieuwe Vakgebieden (niche spelers die staan voor kwaliteit) en nieuwe Opdrachtgevers. Marketing, Social Media en PR/communicatie worden ingezet en gefinancierd door Jellow om meer naamsbekendheid te genereren en (in)direct ook om meer Professionals en Opdrachtgevers aan te trekken. Opdrachtgevers gaan ermee akkoord dat hun naam in deze verschillende vormen van communicatie genoemd worden.


3.5 Relatie Professional en Jellow

3.5.1 Iedere Professional maakt zelf Profiel aan door zich aan te melden bij Jellow. De Partner voor het desbetreffende Vakgebied bepaalt vervolgens door middel van Kwaliteitscontrole welke Professional wel en welke niet wordt toegelaten. Zolang de screening door Partner nog niet heeft plaatsgevonden is Professional wel al zichtbaar in Database.

3.5.2 Het is aan Professional om te besluiten in welk Vakgebied hij of zij zich gaat inschrijven. Een Professional kan zich maar in één Vakgebied inschrijven.

3.5.3 Professional gaat ermee akkoord dat Partner van het gekozen Vakgebied volledig toegang krijgt tot al die informatie in Account en Profiel van Professional.

3.5.4 Een Professional houdt zijn of haar beschikbaarheid ‘up to date’ door te reageren op automatische berichten vanuit Jellow die Professional eens per twee weken ontvangt in het geval Professional beschikbaar is. Is Professional nu niet beschikbaar dan ontvangt Professional eens per drie maanden een email om de beschikbaarheid te actualiseren

3.5.5 Het CV van Professional wordt door Jellow omgezet in een standaard Jellow CV. Professional zorgt er daarna voor dat zijn of haar CV ‘up to’ date is in Profiel. Mocht Professional na herhaaldelijk verzoek geen CV aanleveren en professional wel ingeschreven blijft staan bij Jellow, dan heeft Jellow het recht om de informatie uit het publiekelijke LinkedIn profiel van Professional op te nemen in het Jellow Profiel van Professional.

3.5.6 Indien Professional niet wordt goedgekeurd, valt over dit oordeel niet te twisten.

3.5.7 Professional gaat ermee akkoord dat hij/zij door Partner kan worden benaderd voor een mogelijke opdracht van Opdrachtgever die niet rechtstreeks via Site is binnen gekomen.


3.6 Relatie Opdrachtgever en Jellow

3.6.1 Jellow stelt aan Opdrachtgever zijn doorzoekbare Database beschikbaar voor Vakgebied of de Vakgebieden die zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en Jellow.

3.6.2 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze data uit Jellow kopiëren en/of opslaan zonder de goedkeuring vooraf van de betreffenProfessional.

3.6.3 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze Professionals die buiten Eigen netwerk van Opdrachtgever vallen direct te benaderen voor andere commerciële activiteiten anders dan die direct te maken hebben met een mogelijke plaatsing voor een vacature en/of opdracht die op dat moment bij Opdrachtgever vacant is.

3.6.4 Iedere vorm van communicatie vanuit Opdrachtgever met Professional is uniek en persoonlijk.

Artikel 4 - Gebruik van Database

4.1 De Database is slechts (deels) toegankelijk voor Partners en Opdrachtgevers die in het bezit zijn van Account en voor Jellow.

4.2 Opdrachtgevers die Overeenkomst hebben met Jellow, hebben toegang tot de gehele Database of tot één of meerdere Vakgebieden. Partner heeft alleen toegang tot Database van zijn of haar Vakgebied. Jellow heeft toegang tot de gehele Database.

4.3 Gebruikers gebruiken hun persoonlijke Account om in te loggen. Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.4 Op het moment dat een Gebruiker van Opdrachtgever probeert in te loggen vanaf een locatie met een ander IP-adres dan waarvandaan de eerste login plaatsvond, zal er eerst validatie code van vier cijfers verstuurd worden naar het emailadres van Gebruiker. Deze code zal vervolgens moeten worden ingevuld op Site, waarna ook deze locatie bekend zal zijn bij Jellow. Periodiek zal aan Gebruikers van Opdrachtgevers opnieuw een code worden verstuurd, ook voor locaties die op dat moment al wel bekend zijn bij Jellow.

4.5 Iedere Gebruiker zal bij het gebruik van Database de van toepassing zijnde privacyregelgeving naleven en gegevens ontleend aan Database alleen opslaan en verwerken in overeenstemming met deze regelgeving.

4.6 Omdat de controle van de authenticiteit van Gebruikers op het internet moeilijk is, kan Jellow er niet voor in staan dat elke Professional degene is, die hij voorgeeft te zijn.

Artikel 5 - Inhuur

5.1 Opdrachtgevers met een goedgekeurd Account kunnen in Database op zoek gaan naar de juiste Professional door in een specifiek Vakgebied te zoeken op o.a. aanvangsdatum, locatie, aantal uren per week, tarief per uur en vakspecifieke kenmerken.

5.2 Opdrachtgevers communiceren rechtsreeks met Professional. Iedere communicatie met Professional start altijd met het opvragen van de contactgegevens aan de linkerkant van Profiel van Professional bij contactgegevens.

5.3 Het uurtarief van Professional zoals deze staat vermeld op Site is altijd exclusief btw en exclusief eventuele door Professional en Opdrachtgever overeen te komen opslag op het uurtarief voor reis- en verblijfskosten.

5.4 De Opdrachtgever onderhandelt zelf met Professional over de duur van te verrichten werkzaamheden, het aantal uren per week, het uiteindelijke uurtarief en de eventuele opslag voor reis en verblijfskosten.

5.5 De inhuur van Professional buiten Eigen netwerk geschiedt altijd via de optie ‘Inhuur’ onder aan Profiel van Professional. De Opdrachtgever is dan gehouden alle informatie te delen met Jellow met betrekking tot de inhuur van deze Professional. De Broker zal hierna contact opnemen voor de afronding van alle contractuele en financiële zaken. Opdrachtgever betaalt in dit geval alleen het overeengekomen uurtarief van Professional. Professional draagt in dit geval €5 per gefactureerd uur af aan Broker, waarvan €1,50 wordt gebruikt voor de betaling van Broker en €3,50 voor de betaling van Partner die de kwaliteitsbewaking van Vakgebied op zich heeft genomen. Alle tarieven zijn exclusief btw.

5.6 De inhuur van Professional uit Eigen netwerk kan optioneel door Jellow afgehandeld worden via de optie ‘Inhuur’ onder aan Profiel van Professional. De Opdrachtgever is dan gehouden alle informatie te delen met Jellow met betrekking tot de inhuur van deze Professional. De Broker zal hierna contact opnemen voor de afronding van alle contractuele en financiële zaken. Voor deze dienstverlening zal €1,50 per gefactureerd uur in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Dit bedrag komt bovenop het overeengekomen uurtarief van Professional. Alle tarieven zijn exclusief btw.

5.7 Mocht Broker zijn ingeschakeld bij inhuur, dan is Broker het aanspreekpunt waar het gaat om de contractuele en financiële zaken die horen bij de inhuur van Professional.

5.8 Partner is het eerste aanspreekpunt voor al die zaken die te maken hebben met Vakgebied van Partner. Mochten vragen te maken hebben met Site of Database dan brengt Partner Jellow daarvan op de hoogte, zodat Jellow vervolgens weer contact kan opnemen met de betreffen Opdrachtgever of Professional.

5.9 Het gebruik van een eigen Broker is toegestaan. Dit heeft echter geen consequenties voor de tarieven zoals vermeld staan in artikel 5.5. Bij het gebruik van een eigen Broker communiceert deze met Broker die door Jellow is geselecteerd in het geval Professional wordt ingehuurd buiten Eigen Netwerk.

5.10 Indien Opdrachtgever interesse heeft om Professional met wie hij via Jellow bekend is geworden in dienst te nemen of rechtstreeks buiten Jellow om in te huren, dan geldt hiervoor het volgende:
 • in dienst nemen of rechtstreeks inhuren is kosteloos mogelijk indien tussen het moment van in dienst nemen of rechtstreeks inhuren enerzijds en tussen het moment dat Professional voor het laatst bij Opdrachtgever heeft gewerkt via Jellow ten minste drie maanden tijd zitten;
 • opdrachtgever betaalt aan Jellow een vergoeding van €1.260 waarna rechtstreekse indienstneming of inhuur mogelijk is. Het voorgaande bedrag komt ten goede aan Partner.
5.11 Indien Opdrachtgever Professional wil toevoegen aan Eigen netwerk en deze reeds staat ingeschreven bij Jellow dan geldt hiervoor het volgende:
 • tussen het moment dat Professional staat ingeschreven in Eigen netwerk van Opdrachtgever en het moment dat Professional wordt ingehuurd zit minimaal drie maanden. Inhuur is dan kosteloos.
 • opdrachtgever betaalt aan Jellow een vergoeding van €1.260, waarna inhuur direct mogelijk is. Het voorgaande bedrag komt ten goede aan Partner.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en garanties

6.1 Jellow kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van Jellow, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

6.2 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Jellow nimmer gehouden tot een schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Jellow gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Jellow tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal zes maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

6.3 Jellow zal zich maximaal inspannen om Site en Database online beschikbaar te houden. Mocht om welke reden dan ook Site en/of Database niet toegankelijk zijn, dan zal Jellow binnen één werkdag ervoor zorgen dat Gebruikers weer (gedeeltelijk) gebruik kunnen maken van Site en/of Database. Is het probleem niet binnen één werkdag op te lossen dan worden Gebruikers hierover ingelicht via de mail en/of zal er via Site (mits mogelijk) gecommuniceerd worden wat de status is van het probleem. Mocht Site en/of Database meer dan 3 gehele werkdagen in een maand niet bereikbaar zijn dan volgt voor Opdrachtgevers een eenmalige korting van 50% op het licentie tarief van de volgende maand. Jellow zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit de onbereikbaarheid van Site en/of Database. Jellow zal niet gehouden zijn tot voornoemde korting indien de oorzaak van de ontoegankelijkheid van Site en/of Database is gelegen in de sfeer van overmacht, waaronder in deze context in ieder geval moet worden verstaan ontwrichting van digitale netwerken in Nederland en technische problemen bij toeleveranciers van Jellow.

6.4 Jellow geeft geen garanties met betrekking tot de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers of prestaties van Site en/of Database.

6.5 Jellow kan niet garanderen dat Opdrachtgever één of meer Professionals in Database aantreft die geschikt is c.q. zijn voor Opdrachtgever.

6.6 De Partner, Broker en Jellow zijn niet op enige wijze aansprakelijk voor een eventuele mismatch via Site en/of Database.

6.7 Het risico op schade voortvloeiend uit door Professional verrichte werkzaamheden en/of zijn aanwezigheid bij Opdrachtgever, rust volledig bij Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever hierover andere afspraken wenst te maken, treedt Opdrachtgever hierover in overleg met Broker. Afwijkende afspraken kunnen aanvullende kosten voor Opdrachtgever met zich brengen.

6.8 Jellow garandeert dat Broker geen beperkende voorwaarden richting Opdrachtgever en Professional hanteert anders dan deze voorwaarden en die voorwaarden die nodig zijn voor een correcte contractuele en financiële afhandeling van de opdracht.

6.9 Aansprakelijkheid kan niet worden verhaald op een partij die geen contract partij is.

Artikel 7 - Financiële afhandeling

7.1 Opdrachtgever betaalt Jellow een jaarlijkse fee in het geval Opdrachtgever toegang wil hebben tot alle Professionals in alle Vakgebieden en de proefperiode reeds verstreken is. Daarnaast betaalt Opdrachtgever voor de ‘On-Boarding’ kosten en eventuele consult bij o.a. het opbouwen van Eigen netwerk

7.2 De hoogte van de jaarlijkse fee is afhankelijk van de keuze van de licentie. Jellow onderscheidt de ‘Standaard’ licentie en de ‘Premium’ licentie.

7.3 Voor de meest recente prijzen met betrekking tot jaarlijkse fee, de ‘On-Boarding’ kosten en het consult en de berekening daarvan zijn op te vragen bij Jellow.

7.4 Eens per jaar kunnen de algemeen geldende tarieven voor Opdrachtgevers worden bijgesteld. De maximale verhoging is 10% per jaar. Opdrachtgevers zijn de eerste drie jaar gevrijwaard van prijsverhogingen. Daarna geldt ook voor hen het dan geldige markttarief. Eventuele kortingen die zijn verstrekt, zijn alleen geldig in het eerste jaar.

7.5 Tenzij anders is overeengekomen, geldt voor de facturen verbonden aan de inhuur van Professional een betaling van dertig dagen na (deel)factuurdatum.

7.6 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever aan Jellow alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

7.7 Indien Jellow in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7.8 Mocht Opdrachtgever na een eerste aanmaning van de factuur niet betalen dan heeft Jellow het recht de toegang van Opdrachtgever tot Database van Vakgebied (tijdelijk) op te schorten totdat de factuur betaald is. Mocht na een tweede aanmaning de factuur niet betaald zijn dan kan Jellow per direct de samenwerking met Opdrachtgever stopzetten zonder restitutie van eerder betaalde maandelijkse fees.

Artikel 8 - Duur van Overeenkomst voor Opdrachtgever

8.1 De duur van Overeenkomst is minimaal één jaar. Na deze periode zal het contract worden verlengd met telkens weer eenzelfde periode.

8.2 Indien Opdrachtgever niet wenst te verlengen, zal dit door Opdrachtgever schriftelijk en uiterlijk één maand voor het aflopen van voornoemde contractperiode worden aangegeven aan Jellow.

8.3 Het contract kan niet vroegtijdig beëindigd worden door Opdrachtgever. Er vindt geen restitutie plaats van de vooruitbetaalde maandelijkse fee(s).

8.4 Indien Opdrachtgever via Jellow Professional vindt en deze vervolgens inhuurt buiten Jellow om zonder daarbij artikel 5.9 vooraf in acht te nemen, dan kan dat leiden tot het direct beëindigen van het contract en volgt er geen restitutie van eventueel reeds vooruitbetaalde vergoedingen.

8.5 De Opdrachtgever mag Database niet gebruiken voor andere commerciële doeleinden anders dan activiteiten die direct verband houden met een mogelijke opdracht/plaatsing. Daarnaast mag Opdrachtgever Professionals niet zelf actief benaderen voor directe of indirecte commerciële activiteiten anders dan die activiteiten die te maken hebben met een mogelijke opdracht/plaatsing. Mocht één van twee of beide wel geschieden dan kan Jellow het contract per direct stopzetten en volgt er geen restitutie van eventueel reeds vooruitbetaalde vergoedingen.

8.6 In alle gevallen, buiten de reeds in dit artikel genoemde gevallen, waarin naar het oordeel van Jellow sprake is van schending door Opdrachtgever van de verplichtingen uit deze Overeenkomst, behoudt Jellow zich het recht voor Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat voor Opdrachtgever enig recht op restitutie bestaat van reeds betaalde vergoedingen.

Artikel 9 – Geheimhouding

Gebruiker en Jellow zijn, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst als ook na beëindiging/het einde daarvan, verplicht om tegenover derden absolute geheimhouding te betrachten omtrent alle vertrouwelijke gegevens betreffende de bedrijfsvoering van partijen, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, tenzij de betreffende informatie van algemene bekendheid is, of de openbaarmaking van die gegevens wettelijk vereist is.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

10.1 Gebruiker erkent dat alle rechten, titels en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op en in: (i) alle technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van Site en (ii) de inhoud op of een deel van Sites en alle elementen die deel uitmaken van of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) van enige van voorafgaande, toebehoren aan Jellow. Door Overeenkomst tussen Gebruiker en Jellow ontstaat geen (mede) eigendom van het voorgaande.

10.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Jellow noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of anderszins worden aangewend door Gebruiker voor een ander doel dan als beoogd in deze Overeenkomst. Gebruiker vrijwaart Jellow voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door Gebruiker.

Artikel 11 - Overig

11.1 Jellow gebruikt monitoring en andere middelen om misbruik en oneigenlijk gebruik van haar Diensten op te sporen. Gebruiker gaat akkoord dat Jellow deze middelen gebruikt om mogelijk misbruik op te sporen.

11.2 Indien Jellow en/of Partner kan aantonen dat Opdrachtgever Professional heeft ingehuurd buiten Jellow om, nadat eerst informatie is ingewonnen via Jellow, dan volgt er een boete van €5.000 per Professional en een vergoeding voor de gederfde inkomsten gelijk aan €3,50 x het aantal uren dat Professional gewerkt heeft voor Opdrachtgever, vanaf het moment dat informatie is ingewonnen via Jellow. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tot onmiddellijke beëindiging van het contract door Jellow zoals opgenomen in artikel 8.4. Dit artikel geldt zowel voor Opdrachtgever én Professional. Bij overtreding kunnen beide partijen een boete worden opgelegd en met onmiddellijke ingang worden uitgesloten van Database.

11.3 Zowel Opdrachtgever als Professional hebben de plicht om misbruik door andere Gebruikers te melden bij Jellow indien dit misbruik wordt waargenomen. Onder misbruik valt ook het buiten Jellow om willen inhuren van Professionals die niet zijn opgenomen in Eigen Netwerk van Opdrachtgever.

11.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat gegevens over leeftijd, geslacht, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of etniciteit of enige andere soortgelijke informatie die door Professional worden verstrekt, niet worden gebruikt in enige beslissing in verband met plaatsing.

11.5 Jellow streeft naar een continu optimalisatie van haar diensten en dienstverlening. In dat kader behoudt Jellow zich het recht voor om het gebruik van Site en Database tot en met Gebruikersniveau te monitoren en analyseren en eventueel Gebruikers te benaderen met concrete voorstellen voor een verbeterd gebruik en/of nieuwe functionaliteiten. Gebruiker erkent dat aan Partner dezelfde rechten toekomen.

11.6 Bij de keuze tussen kwantiteit en kwaliteit prevaleert kwaliteit. Dat geldt bij de keuze voor Professionals, Opdrachtgevers en Partners.

Artikel 12 - Geschillenbeslechting

12.1 Op elke Overeenkomst tussen Jellow en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen zullen worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van Amsterdam.


Privacy statement

Laatst gewijzigd: 21 juni 2013

U wordt verzocht de hiernavolgende Privacy statement van Jellow zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

Gegevens onderneming

Site www.Jellow.nl, hierna te noemen Jellow of Wij, is een onderdeel van Noel Holding BV ingeschreven bij de kamer van koophandel in Amsterdam onder het nummer 34212731. Site van Jellow is een online platform waar interim Professionals en Opdrachtgevers bij elkaar worden gebracht.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Jellow gaat zorgvuldig om met gegevens van Gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Jellow houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Geregistreerden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen.

Persoonlijke gegevens en derden

Jellow wijst u er op dat wanneer u uw persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, Jellow niet verantwoordelijk is voor het gebruik van die gegevens door die derden. Jellow raadt u daarom aan om de identiteit van de derde te controleren naar wie u uw persoonsgegevens verzendt.

Gebruikersgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Jellow Gebruikersgegevens vast in een bestand. Tenzij anders aangegeven, worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Jellow gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Jellow zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Jellow gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van Overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Jellow en/of zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Jellow rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt dit melden aan Jellow.

Bezoekgegevens en cookies (cookiewet)

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit. Door het blijven gebruiken van deze website, ga je ermee akkoord dat cookies worden opgeslagen op je apparaat en hiermee gegevens worden verzameld. Deze Site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookie genaamd "jl_sess" is noodzakelijk voor het gebruik van Site (navigeren, inloggen, registreren, updaten). Analytische cookies genaamd "__utma, __utmb, __utmc, __utmz" zorgen voor Google Analytics. OPT-out https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

We meten hoeveel bezoekers op onze website komen met Google Analytics. Google Analytics houdt bij welke pagina’s je bezoekt, hoe je hier op gekomen bent en basis informatie over je computer. De informatie die we verzamelen helpt ons te begrijpen welke delen van onze website het goed doen, hoe bezoekers op de website terecht komen, etc. Zoals de meeste websites, gebruiken we deze informatie om onze website te verbeteren, voor jou. We gebruiken ook derde-partij Google advertising cookies om inhoud en advertenties te personaliseren. Zodat ze beter passen bij jou als gebruiker. Je kan meer leren over Google Analytics, de soorten cookies gebruikt door Google, of blokkeer de cookies als u wilt.

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

In Jellow staan een aantal "sharing/deel/like" buttons van social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google). Deze buttons zetten ook cookies neer, gerelateerd aan hun domain.

Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u onze Site verlaat en op een andere Site terechtkomt, dient u te beseffen dat Jellow geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Jellow aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Jellow er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Jellow die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor Site van Jellow gelden. Jellow raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

Beveiliging gegevens

Jellow respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Jellow. Deze Database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Jellow, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Jellow spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Jellow is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Jellow.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Jellow hanteert Algemene Gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Jellow alsmede het gebruik van Site. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op Site. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van Jellow, neemt u dan contact op met het op Site vermelde contactadres. Jellow behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privcayverklaring. Check daarom regelmatig Site voor een update.
Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van Site www.Jellow.nl (hierna: de “Site”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

Informatie en communicatie

Jellow.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Site. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) Site volledig en/of juist is. U aanvaardt dat Site alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op Site op het moment van gebruik (“as is basis”).

Jellow.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie.
Verder is Jellow.nl niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van Site of het onvermogen om Site te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen. Jellow.nl garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan. Jellow.nl is te allen tijde bevoegd om de inhoud van Site aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) Site, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Jellow.nl of haar licentiegevers, met uitzondering van content die door uzelf wordt ontsloten via Site.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Jellow.nl, is het u niet toegestaan om de inhoud van Site openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruikte maken van Site en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van Site (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de zin van de Databankenwet.

Verwijzingen naar Sites van derden

Site kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar Sites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze Sites heeft Jellow.nl geen zeggenschap. Jellow.nl accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze Sites.

Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van Site alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van Site, kunt u contact met ons opnemen.


Notices

Jellow

Copyright 2017 Jellow B.V.

jQuery

jquery.com
Copyright 2017, John Resig
Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.
http://jquery.org/license
Includes Sizzle.js
http://sizzlejs.com/
Copyright 2017, The Dojo Foundation
Released under the MIT, BSD, and GPL Licenses

Normalize

@necolas
https://github.com/necolas/normalize.css
MIT License

FastClick

FT Labs
https://github.com/ftlabs/fastclick
MIT/GPL2 Licensed

Bootstrap

https://github.com/twitter/bootstrap/
Copyright 2017 Twitter, Inc.
Code licensed under the Apache License v2.0.
Documentation licensed under CC BY 3.0.

Fontello

Fontello by Roman Shmelev, Vitaly Puzrin, Aleksey Zapparov (MIT)
Entypo by Daniel Bruce (CC BY-SA license)
Font Awesome by Dave Gandy (CC BY-SA license)
Iconic by P.J. Onori (SIL OFL)
Brandico by... all :) (SIL OFL)

LESS

https://github.com/cloudhead/less.js
Alexis Sellier
Code licensed under the Apache License v2.0

jQuery UI

https://github.com/jquery/jquery-ui
Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.
http://jquery.org/license

Sheep Fence

http://www.sheepproductions.com
Copyright 2017, Sheep Productions

Ovisy

http://www.ovisy.com
Copyright 2017, Sheep Productions